Основе биоматеријала

ID: 0970
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Седмак С. Александар
извођачи: Седмак С. Александар
контакт особа: Седмак С. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Упознавање са различитим врстама биоматеријала и њиховим особинама у циљу проучавања могућности њихове примене у људском организму. Упознавање са појавом разарања биоматеријала у контакту са телесном средином. Омогућава се потенцијална сарадња са стручњацима из области науке о материјалима и медицине и рад у специјализованим институцијама које се баве истраживањем и пројектовањем биоматеријала.

исход

Похађањем предмета студент стиче способност анализе проблема контакта вештачког биоматеријала и живог организма и могућност избора врсте биоматеријала за одређену намену, уз примену научних метода, поступака и савремене лабораторијске опреме. Омогућено му је повезивање основних знања из науке о материјалима, биологије, физике, механике и физиологије у циљу наученог у инжењерству биоматеријала.

садржај теоријске наставе

Основне врсте биоматеријала и поређење њихових физичких, хемијских и механичких особина. Корозиони аспекти металних биоматеријала, врсте корозије, корозиони процеси као одзив биоматеријала на телесну средину. Појам биокомпатибилности. Метални биоматеријали, њихове предности и недостаци. Примена металних биоматеријала у медицини и стоматологији. Керамички биоматеријали, добијање, врсте, структуре и особине. Керамички биоматеријали у медицини и стоматологији. Полимерни биоматеријали, вештачки и природни, поступци добијања, структура, врсте и особине. Стерилизација. Композитни биоматеријали, врсте, структура и особине.

садржај практичне наставе

Електрохемијски аспекти биоматеријала. Пурбеови дијаграми металних биоматеријала. Технике израде делова/протеза од керамичких биоматеријала. Биодеградабилни полимерни материјали, врсте, особине и понашање у живој телесној средини. Предвиђање особина композитних материјала. Деградација биоматеријала, врсте оштећења услед хабања, замора и напонске корозије и њихово разарање са могућим катастрофалним последицама по живи организам. Методе контроле различитих биоматеријала. Замор биоматеријала. Биоматеријали за транспорт лекова и гена. Избор биоматеријала за потпуну замену кука.

услов похађања

Неопходни: Машински материјали 1,2. Пожељни: основе биомедицинског инжењерства, системска анатомија и физиологија човека.

ресурси

1. R.W.Cahn, et all, Physical Metallurgy, Vol.I&II, 1996, Elsevier Science, КСЈ 2. M. Elices, et all, Fiber fracture, 2002, Elsevier Science, КСЈ 3. T. D. Burchell, Carbon materials for advanced technologies, 1999, Pergamon, Elsevier Science, КСЈ 4. R. Brundle, et all, Encyclopedia of materials characterization-Surfaces, Interfaces, Thin Films, 2002, Butterworth-Heinemann, Manning Greenwich, КСЈ 5. V.V.Vasiliev, E.V.Morozov, Mechanics and analysis of composite materials, 2001 Elsevier, КСЈ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 3
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература