Пословни менаџмент

ID: 1039
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Дондур Ј. Никола, Јосиповић Н. Соња
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Фокус посматрања је на предузећу као производно-пословном систему са сложеним унутрашњим и спољашњим окружењем. Симулацијом реализације пословних идеја показаће се индивидуалне предузетничке перформансе сваког студента.Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним принципима пословања у условима растуће конкурентности како на домаћем, тако још више на иностраном тржишту.

исход

Савладавањем студијског програма из Пословног менаџмента студенти ће упознати све најважније изазове, унутрашње и спољашње окружење и друге важне детерминанте за отпочињање самоасталног пословног подухвата. Очекује се виши ниво знања и вештина, као и предузетничких склоности и компетиција неопходних за усдпешно вођење свог или туђег бизниса. Израда самосталних пословних планова јесте прилика за проверу пословне способности потенцијалних предузетника.

садржај теоријске наставе

Физички, новчани и ''неопипљиви'' облици пословних ресурса. Профит и други циљеви пословања. Појам, суштина и типови предузетништва и предузетника. Предузетништво и менаџмент. Менаџмент процес. Предузетничке стратегије. Анализа пословног окружења. Индивидуално, корпоративно и групно предузетништво. Старт-ап фирме. Нет-предузетништво и е-бизнис. Визија, мисија, циљеви, стратегија и тактика предузећа. Управљање ризиком у бизнису. Финансијски аспекти пословања. Бизнис план као основни пословни алат. Друштвена одговорност и пословна етика. Одлучивање у менаџменту и системи за подршку одлучивању. Интерперсонални односи, групе и конфликти у предузећу. Комуницирање у orганизацији. Методе пословног преговарања. Контрола као фаза менаџмент процеса. Еколошки менаџмент. Глобализација и предузетништво.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, односно дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме, као и карактеристични случајеви из домаће и светске пословне праксе. Посебна пажња биће посвећена анализи процеса подизања иновативности, нарочито технолошке, као чиниоца конкурентности. У ту сврху фокус ће бити на новим алатима као што су менаџмент знања, ре инжењеринг, аутсорсинг, бенчмаркинг идр. Такође, вежбе се користе и за припремне консултације за израду и одбрану индивидуалних и групних семинарских радова и пословних планова.

услов похађања

Сакупљено најмање 50 бодова, при чему ће се посебно валоризовати урађен и одбрањен пословни план.

ресурси

Поред наведене литературе биће коришћени и остали ресурси, а пре свега одабрани линкови на интернету, као и припремљени пословни случајеви из домаће и иностране праксе. Слободан Покрајац, Драгица Томић, Предузетништво, Алфа-граф, Нови Сад, 2008 John Jestom and Johan Nelis, Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, 2006

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Slobodan Pokrajac, Dragica Tomić, Entrepreneurship, (in Serbian), Alfa-graf, Novi Sad, 2008 ;