Техно - економска анализа пројеката

ID: 1042
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Дондур Ј. Никола
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Да упути студенте у инжењерске и њима одговарајуће економско-финансијске процесе и да им укаже на односе, везе и правила по којима се ти процеси одвијају при генерисању и избору оптималних варијанти пројеката за општу успешност у остваривању развојних циљева предузећа.

исход

Савладавањем овог програма студент стиче следеће опште способности: анализе и синтезе и предвиђања решења и последице; овладавање методима, поступцима и процесима истраживања; применa знања у пракси. Такође стиче и следеће предметно-специфичне способности: решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; повезивања основних знања из различитих области и њихове примене.

садржај теоријске наставе

Увод у анализу и оцену ефективности пројеката; садржај инвестиционе студије: анализе бонитета предузећа-инвеститора;анализе тржишта; анализе техничко-технолошких аспеката инвестирања; анализa организационо-управљачких аспеката инвестирања; еколошкa анализa и економско-финансијскa анализa. Временска вредност новца: методи обрачуна камате и израчунавање каматних формула. Методи оцене пројеката: метод нето садашње вредности, метод ануитета , метод ИСР, МАПИ метод, Б/Ц анализа. Амортизација – врсте амортизација, методи обрачуна амаортизације. 5. Анализа трошкова- класификација трошкова са инжењерског становишта. Конкретна анализа пројеката: анализа oперативних, инвестиционих и финансијских активности пројекта;утицај инфлације и ризика на анализу пројеката.

садржај практичне наставе

1. аудиторна вежба: Обнављање градива са првог часа предавања уз детаљнију анализу садржаја инвестиционе студије. 2.аудиторна вежба: техничко-технолшки и еколошки аспекти пројекта. и 3.аудиторна вежба: економско-финансијска анализа у инвестиционој студији. 1. рачунска вежба: задаци из временске вредности новца и метода НСВ. 2. рачунскавежба: задаци из метода ануитета. 3.рачунска вежба: задаци из метода интерне стопе рентабилности. 4. рачунска вежба:задаци из МАПИ метода и амортизације. 5. рачунска вежба: задаци из анализе трошкова; 6. рачунска вежба: задаци из анализе оперативних, инвестиционих и финансијских активности пројекта и анализе пројеката под утицајем инфлације. 7. рачунска вежба: задаци из анализе пројеката под утицајем ризика.

услов похађања

Студент мора бити уписан у 1. годину академских студија (2. семестар).

ресурси

1. Handouts, 2. Дубоњић Р, Милановић Љ Д: Инжењерска економија, Издавачки центар за ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ плус, Крушевац, 2005., 3.Милановић Љ Д и др: Израда инвестиционе студије, Београд, 1998.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 16
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 6
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Park, Ch: Contemporary Engineering Economics, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.; ; Young, D.: Modern engineering economy, John Wiley & Sons, 1993.; ; Shtub A, Bard J, Globerson S: Project Management, Prentice Hall, 1994.; ; Milanović D Lj, Dubonjić R: “Use of the Elasticity of Net Present Value in Risk Analysis of Engineering Investments Projects”, FME Transactions, Vol 33, No 1, 2005., FME, pp. 47-51.; ; Newnan D, Lavelle J: Engineering Economic Analysis, Engineering Press, Austin, Texas, USA, 1998.; ;