Енергетска ефикасност у зградама М

ID: 1051
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Живковић Д. Бранислав
извођачи: Живковић Д. Бранислав, Сретеновић А. Александра
контакт особа: Живковић Д. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

• стицање знања и вештина потребних за пројектовање енергетски ефикасних зграда • разумевање основних принципа и метода прорачуна енергетски ефикасних зграда. • представљање концепта и предности енергетски ефикасних зграда, зграда нулте и приближно нулте енергије (НЗЕБ, ЗЕБ) • општи приказ методологија које се користе за процену енергетске ефикасности зграда • анализа различитих могућности и мера за побољшање енергетске ефикасности зграда и смањење потрошње енергије, уз задржавање услова угодности

исход

Студенти би након завршеног курса требало да буду оспособљени да: • примене методологију прорачуна потрошње енергије за грејање и хлађење зграда, као и емисије CО2 • одреде све параметре на основу којих се може проценити енергетска ефикасност зграда • разумеју значај и предности енергетске ефикасности у зградама • схватају и примењују методологије за процену енергетске ефикасности зграда, предлажу различите могућности за унапређење и потенцијалне уштеде • поседују знање о постојећим методологијама и софтверима за прорачун, системима, могућностима за унапређење • примене стратегије за смањење потрошње енергије

садржај теоријске наставе

Енергија и енергетика у свету и Србији, Утицајни параметри на потрошњу енергије за КГХ (Климатске прилике, архитектонско-грађевински утицаји, КГХ инсталације, Начин коришћења), Аутоматско управљање термотехничким системима у зградама, Карактеристични типови зграда према националној типологији, Методе прорачуна годишње потрошње енергије за КГХ, Методе вештачке интелигенције, Примена обновљивих извора енергије, Законска регулатива у Европи и Србији, Енергетска класа зграда, Енергетска реконструкција зграда и термотехничких инсталација у њима, Емисија СО2 и гасова стаклене баште.

садржај практичне наставе

Методологија одређивања броја степен-дана, Прорачун топлотних мостова, Термовизијски снимак зграде, Детаљан прорачун „к-вредности“ прозора, Ефикасност термотехничких уређаја, Карактеристике пасивних и зграда нулте енергије, Примери прорачуна потрошње енергије у зградама различитим методама, Примери примене обновљивих извора енергије у зградама.

услов похађања

Положен испит из Термодинамике М

ресурси

1. "handouts" који се дају студентима пре сваког предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

Nilsson, P.E. (editor)> Achiving the Desired Indoor Climate - Energy Efficiency Aspects of System Design, The Commtech Group, Narayana Press, Denmark, ISNB 91-44-03235-8, 2003; Abel, E., Elmroth, A.: Buildings and Energy - a systematic approach, Alfaprint, Formas, ISNB 978-91-540-5997-3, 2007; Hodgson, P.E.: Energy, the Environment and Climate Change, University of Oxford, UK Published by Imperial College Press, 2010; Kreith, F., Goswami, D.Y.: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Published by CRC Press, Taylor&Francis Group, 2007; Eicker, U.: Low Energy Cooling for Sustainable Buildings, Stuttgart University of Applied Sciences, Germany, John Wiley & Sons Ltd, 2009;