Динамика објеката и процеса

ID: 1067
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Н. Срђан
извођачи: Рибар Н. Срђан
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Да полазник упозна основне принципе и етапе математичког моделирања објеката и процеса. Да се оспособи за исписивање основних билансних једначина који описују неуравнотежена стања објеката и процеса које после одговарајућег избора величина стања, управљаних, управљачких и поремећајних величина омогућују исписивање адекватне репрезентације најширег спекtра објеката и процеса у простору стања.

исход

Да се упозна, прихвати и савлада основне принципе математичког моделирања у сфери динамике кретања материјала, струјних и струјно-термичких процеса, динамике машина и мотора, саобраћајно-транспортних средстава и савремених постројења у енергетици.Шта више очeкује се и оспособљавање за анализу основих динамичких показатеља свих раније наведених категорија објеката и процеса аутоматског управљања.

садржај теоријске наставе

Математичко моделирања објеката и процеса. Динамика кретања материјала. Динамика струјних процеса. Динамика струјно-термичких процеса. Динамика размењивача топлоте.Динамика машина и мотора.Динамика саобраћајно-транспортних средстава.Динамика летелица. Динамика пловила. Динамика грађевинских машина.Динамика енергетских постројења. Динамика котловских постројења. Динамика Хидропостојења. Динамика нуклеарних електрана.Динамика процеса обраде материјала. Динамика процеса обликовања материјала. Динамика хемијских процеса.

садржај практичне наставе

Динамика ниво система. Модел процеса струјања нестишљивог флуида кроз дугачки цевовод . Модел струјања стишљивог флуида кроз резервоар Модел крутог и еластичног хидрауличног удара. Модел подног грејања. Модел температурског поља у просторији. Model парног котла. Модел нуклеарног реактора. Модел гасотурбинскогпостројења. Модели процеса са присутном хемијском реакцијом. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ БЕЖБЕ Динамика ниво система. Процеси транспорта и ускладиштења. Динамика размењивача топлоте.

услов похађања

Услов за полагање испита: Положени предмети: Све механике, Термодинмика и Механика флуида.

ресурси

Д.Љ.Дебељковић, Динамика објеката и процеса, Машински факултет, Београд, 1989, Д.Љ.Дебељковић,“Збирка задатака из динамике објеката и процеса”, Машински факултет, Београд, 1990 Д.Љ.Дебељковић, Г.В.Симеуновић, В.С.Мулић, Математички Модели Објеката и Процеса у Системима Аутоматског Управљања”, Машински факултет Београд, Београд, 2006,Писани изводи са предавања (handouts).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Д.Љ.Дебељковић, Динамика објеката и процеса, Машински факултет, Београд, 1989 ; Д.Љ.Дебељковић,“Збирка задатака из динамике објеката и процеса”, I Део Машински факултет, Београд, 1990;; Д.Љ.Дебељковић, Г.В.Симеуновић, В.С.Мулић, Математички Модели Објеката и Процеса у Системима Аутоматског Управљања”, I I Део Машински факултет Београд, Београд, 2006;; Д.Љ.Дебељковић, Г.В.Симеуновић, В.С.Мулић, Математички Модели Објеката и Процеса у Системима Аутоматског Управљања”, I I Део Машински факултет Београд, Београд, 2006; ; Писани изводи са предавања; ;