Иновативни дизајн техничких система

ID: 1094
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Огњановић Б. Милосав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Увођење студената у процедуру синтезе (стварања) принципски новог техничког система, почев од идеје до пројекта који је основа за његову израду, експлоатацију и рециклажу. Развој креативних способности за инжењерски дизајн (конструисање) и развој осећаја потребе и улоге естетског дизајна. Развој креативних способности и увођење студената у процедуру усклађивања својстава (функционалних, технолошких и естетских) са околином, животном и радном средином. Тежишни циљ је увођење студената у научно-техничке аспекте стварања структуре техничког система са аспекта задовољења потребне функције и понашања у експлоатацији као и технолошке погодности за израду, одржавање и рециклажу.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Апстрактно размишљају у иновативном креирању (дизајну) техничког система; 2. Креирају концепцијску структуру (нови принцип рада) техничког система засновану на развијеној структури функција; 3. Трансформишу концепцију у конструкцијско решење, дефинишу конструкцијске параметре и граничне услове у складу са регулативом, правилима и окружењем; 4. Развијају облик конструкцијских целина у складу са технолошким и економским ограничењима и могућностима; 5. Развијају нова конструкцијска решења естетски усклађена са окружењем и потребама; 6. Развијају иновативна техничка решења заснована на трансформацији биолошких система и на хармонизацији са окружењем са еколошког аспекта.

садржај теоријске наставе

1. Иновативна синтеза функција техничког система; 2. Конципирање идејног решења техничког система; 3. Избор димензија машинских делова и склопова; 4. Избор конструкцијских параметара; 5. Модуларност у развоју техничких система; 6. Технологичност облика ливених и кованих машинских делова; 7. Технологичност облика заварених машинских делова; 8. Технологичност облика резаних машинских делова; 9. Естетска својства и релације са окружењем; 10. Системи за интерактивну визуелизацију.

садржај практичне наставе

Студенти у току семестра раде семинарски рад који им омогућује да схвате појам функције техничког система. Полази се од конкретног конструкцијског решења и у инверзној процедури долази се до апстрактне структуре функција која је основ за иновативни развој нове конструкције. На аудиторним вежбама се још разрађују питања односно задаци обухваћени теоријском наставом с циљем да се студенти уведу у феномене које треба да обраде у свом семинарском раду и да се припреме за колоквијуме.

услов похађања

нема услова

ресурси

1. Књига - Уџбеник: Огњановић М: Иновативни развој техничких система (Поглавље 2. Иновативни дизајн техничких система), - Универзитет у Београду, Машински факултет 2014. 2. Примери са решењима и потребним подацима за прорачуне, дати су у оквиру књиге наведене у тачки 1 3. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 4. Лабораторија за Дизајн у машинству.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 16
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 8
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Иновативни развој техничких система, -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.;