Методе у инжењерском дизајну

ID: 1095
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Росић Б. Божидар
извођачи: Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Росић Б. Божидар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Упознавање широког спектра метода које се примењују у инжењерском дизајну тј. стварању техничких система. Пошто су неке од метода биле предмет проучавања у предметима који су претходили, сагледава се њихово место и улога у развоју ТС. Тежишни циљ је упознавање нових специфичних метода и процедуре њихове примене. Реч је о савременим и актуелним методама које воде према високом степену квалитетног и жељеног понашања ТС уз задовољење потребне функције и постизање високог степена усклађености са окружењем у еколошком, естетском, економском и другом потребном аспекту.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: ● Апстрактно размишљају у иновативном креирању (дизајну) техничког система. • Креирају концепцијску структуру (нови принцип рада) техничког система засновану на развијеној структури функција. • Трансформишу концепцију у конструкцијско решење, дефинишу конструкцијске параметре и граничне услове у складу са регулативом, правилима и окружењем. • Развијају облик конструкцијских целина у складу са технолошким и економским ограничењима и могућностима. • Развијају нова конструкцијска решења естетски усклађена са окружењем и потребама. • Развијају иновативна техничка решења заснована на трансформацији биолошких система и на хармонизацији са окружењем са еколошког аспекта.

садржај теоријске наставе

1. Методе и процеси у инжењерском дизајну; 2. Трансформација концепције у конструкцију; 3. Идентификација стања у конструкцији – DfX методе; 4. Методе прорачуна; 5. Знање, подаци, одлучивање; 6. Методе трагања за идејама и решењима; 7. Навигација у трагању за идејама; 8. Методе засноване на својствима техничких система; 9. Интегрисани приступи и методе; 10. Експерименталне методе.

садржај практичне наставе

Студенти у току семестра раде пројект који им омогућује да сагледају процес и обуче се у трансформацији концепције у конструкцију. Полази се од концепцијског решења и применом одговарајућих метода долази се до ниновативног конструкцијског решења. На аудиторним вежбама се још разрађују питања односно задаци обухваћени теоријском наставом с циљем да се студенти уведу у феномене које треба да обраде у свом пројекту и да се припреме за колоквијуме.

услов похађања

Одслушан и одвежбан предмет "Иновативни дизајн техничких система".

ресурси

1. Књига - Уџбеник: Огњановић М: Иновативни развој техничких система (Поглавље 3. Методе у инжењерском дизајну), - Универзитет у Београду, Машински факултет 2014. 2. Примери са решењима и потребним подацима за прорачуне, дати су у оквиру књиге наведене у тачки 1 3. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 4. Лабораторија за Дизајн у машинству.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Иновативни развој техничких система, -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.; Beitz W.: Engineering Design - A systematic approach, - Springer Verlag; Hubka V., Eder E.: Design Science, - Springer - Verlag; Hatamura Y.: Decision-Making in Engineering Design, - Springer, 2006; Orloff M.A.: Innovative Thinking through TRIZ - A pratical guide, Springer - Verlag;