Поузданост преносника

ID: 1096
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ристивојевић Р. Милета
извођачи: Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Ристивојевић Р. Милета
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Оспособити студенте да схвате проблематику трансформације механичке енергије кроз вероватноћу радних отпора који машински систем савладава и кроз вероватноћу разарања компонената система. Увести студенте у методологију прорачуна елементарне поузданости компонената преносника у односу на очекивано разарање као и укупне поузданости система. Сагледати разлику и приступе поузданости конструктора и одржаваоца система. Увести студенте у проблематику конструисања (избора конструкцијских параметара) на бази задате поузданости, а који ће обезбедити одржавање потребног нивоа поузданости током експлоатације преносника

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: ● Бирају и развијају погонске системе радних машина на основу вероватноће услова рада током експлоатације. • Идентификују, процењују и формирају спектре оптерећења и услова рада током експлоатације. • Анализирају оштећења компонената преносника, акумулацију заморних оштећења и дефинишу њихову издржљивост (радну издржљивост) за конкретне услове експлоатације. • Реализују процедуру експерименталних испитивања вероватноће разарања компонената (зупчаника, лежаја, вратила и др.) • Одређују (израчунавају или процењују) поузданост за дизајн компонената у односу на конкретно очекивано оштећење и бирају конструкцијске параметре у складу са потребним нивоом поузданости. • Усклађују конструкцијске параметре ради снижавања нивоа динамичке побуде у преноснику и емисије вибрација и буке у околину.

садржај теоријске наставе

Трансформација механичке енергије, врсте преносника, врсте механичких преносника, концепцијска и конструкцијска решења; Вероватноћа радних оптерећења, спектри оптерећења, радни режими, експериментално одређивање; Динамичка издржљивост компонената преносника за експерименталне услове (основна издржљивост); Трансформација основне издржљивости у радну у складу са спектрима оптерећења применом хипотеза о акумулацији заморног оштећења – Радна издржљивост; Вероватноћа разарања за временску, трајну и радну издржљивост; Елементарна непоузданост компонената система преносника снаге (зупчаника, лежаја, спојева,....); Поузданост система и инверзно дефинисање поузданости компонената; Одређивање конструкцијских параметара на основу поузданости применом аксиoматског и робусног приступа.

садржај практичне наставе

Израда рачунских примера прати програм предавања. Примери подразумевају практичну реализацију стеченог теоријског знања. Израда пројекта зупчастог преносника подразумева развој конструкције преносника са израдом цртежа. За изабране компоненте преносника (зупчанике, лежаје и др.) пројекат обухвата рачунско одређивање елементарних поузданости за потенцијална разарања као и дефинисање структуре поузданости преносника.

услов похађања

Без услова

ресурси

1. Књиге - Уџбеници: Огњановић М: Иновативни развој техничких система (Поглавље 4. Изабрана својства за дизајн техничких система), - Универзитет у Београду, Машински факултет 2014. Огњановић М: Машински елементи,- Универзитет у Београду, Машински факултет 2013. 2. Примери са решењима и потребним подацима за прорачуне, дати су у оквиру књига наведених у тачки 1 3. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 4. Компјутерска сала са CATIA софтвером (симулације и моделирања рада преносника). 5. Конструкцијска решења преносника снаге. 6. Лабораторија за Машинске елементе и преноснике.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 14
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: ИНОВАТИВНИ РАЗВОЈ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА -Универзитет у Београду, Машински фаакултет, 2014.; Oгњановић М.: MAШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - Универзитет у Београду, Машински факултет, 2013.; Leitch R.D.: Reliability Analysis for Engineers, - Oxford scientific publications; Collins J.A.: Mechanical Design of Machine Elements and Machines, - John Wiley and Sons 2003; Вујановић Н.: Теорија поузданости техничких система - Војноиздавачки и новински центар, Београд,1990;