Бродске турбине и котлови

ID: 1121
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ступар М. Горан
извођачи: Ступар М. Горан
контакт особа: Ступар М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије. Циљеви одређују конкретне резултате који у оквиру предмета треба да се остваре и представљају основу за контролу остварених резултата.

исход

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Оцене потрошњу паре, топлоте и горива бродског постројења. • Упознају карактеристике и типове ложених бродских котлова и котлова утилизатора. • Упознају основне термодинамичке параметре бродског турбопостројења и његове главне елементе. • Упознају бродске гасне турбине и њихове основне термодинамичке параметре. • Упознају комбинована постројења гасне и парне турбине. • Упознају основне шеме нуклеарних бродских постројења.

садржај теоријске наставе

Увод; Степен корисности и потрошња паре, топлоте и горива бродског парног постројења; Ложени бродски парни котлови - гориво, материјални биланс процеса сагоревања, енталпија продуката сагоревања, топлотни биланс бродског парног котла; Бродски котлови утилизатори - општи део; Термодинамички циклуси и топлотне шеме парног блока; Основи и главни термодинамички параметри парног турбопостројења; Трансформација енергије у парним турбинама; Основи елементи парних турбина; Карактеристика гасних турбина и примена код бродова; Термодинамички циклуси и топлотне шеме гасног блока. Основи и главни термодинамички параметри гасног турбопостројења. Основи елементи гасних турбина. Комбинована постројења гасне и парне турбине.

садржај практичне наставе

Аудиторна вежбања се састоје од показних вежбања - (Подела котлова према начину струјања машавине воде и паре у испаривачу; Приказ конструкција бродских парних котлова; Цилиндрични бродски котлови; Бродски котлови са водогрејним цевима; Смештај ложених бродских котлова; Приказ конструкција бродских котлова утилизатора; Основи нуклеарне пропулзије; Приказ кострукција парних турбина и њихова примена; Приказ кострукција гасних турбина и њихова примена); Израда рачунског задатка - Прорачун топлотне шеме и главних термодинамичких параметара парног блока. Одређивање губитака, степена корисности и потрошње горива датог бродског парног котла.

услов похађања

Неопходни услов: Завршене ОАС студије.

ресурси

Уџбеник: Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.; Васиљевић, Н.: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987.; Петровић, М.: Парне турбине – Упитство за вежбе, Београд, 2004.; Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори (скрипта); "handouts" који ће бити на располагању, унапред за сваку недељу наставе.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2010.; Љ. Бркић, Т. Живановић, Д. Туцаковић: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2010.; Н. Васиљевић: Парне турбине, Машински факултет, Београд, 1987.; М. Петровић: Парне турбине – Упитство за вежбе, Машински факултет, Београд, 2004.; М. Петровић: Гасне турбине и турбокомпресори (скрипта);