Пројектовање возила

ID: 1140
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Овладавање методама и техникама пројектовања возила у односу на: (а) основне захтеве који се постављају у односу на возило као целину, односно системе на возилу; (б) карактеристике система на возилу и њихов утицај на употребни квалитет возила (време и цену његовог развоја, испитивања, производње и рециклаже); (в) прописе који важе за поједине категорије возила односно њихове системе.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Објасне поступак пројектовања склопова и система моторних возила; 2. Изврше пројектовање склопова и система моторних возила; 3. Изаберу склопове и системе моторног возила из каталога произвођача; 4. Анализирају могућности предвиђања новопројектованог решења појединих система на возилу на њихов каснији употребни квалитет.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата следеће целине: Историјски развој аутомобилске технике; Савремени услови развоја моторних возила (пројектовање, производња и испитивање); Пројектовање возила са становишта избора погонског агрегата; Пројектовање и избор спојнице; Пројектовање и избор мењачких преносника снаге; Пројектовање и избор допунских преносника снаге и разводника снаге; Пројектовање и избор зглобних преносника снаге; Пројектовање и избор главног и диференцијалног преносника снаге и полувратила; Избор кретача моторних возила; Пројектовање носећег система возила; Пројектовање возила са становишта његове отпорности при судару; Пројектовање возила са становишта ергономских захтева; Пројектовање система за управљање; Пројектовање система за ослањање; Пројектовање кочног система; Електроника и електронски управљани системи на возилу.

садржај практичне наставе

Практична настава из овог предмета подразумева израду Пројекта који се односи на пројектовање нових моторних возила са свим припадајућим системима за задато возило задатих карактеристика у погледу осовинског оптерећења, осног растојања, висине тежишта и максималне брзине возила. За задато возило потребно је испројектовати/изабрати следеће системе на возилу: погонски агрегат, спојницу, мењачки преносник, зглобни преносник, главни и диференцијални преносник, погонска полувратила, кретаче и носећи систем.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет у Београду.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет у Београду.; Б. Ракићевић, И. Благојевић, С. Митић - Скрипте из Пројектовања возила; -; -; -;