Пројектовање возила

ID: 1140
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљ предмета је развијање логике пројектовања система и склопова који чине возило, а на основу потребних захтева које оно мора да испуни. Осим тога, међусобно повезивање система у функционалну целину која чини возило представља вештину којом студент, такође, треба да овлада.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: Идентификују све потребне захтеве које систем у фази пројектовања и експлоатације треба да испуни; Анализирају постојећа решења система и склопова на возилу ради примене на другом возилу; Утврде оптерећења којима је склоп на возилу изложен; Примене стечену логику кроз самостално пројектовање одговарајућег система за дати пројектни задатак.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања односе се на концепцију возила, а следе целине везане за главну фрикциону спојницу, мењач, зглобни преносник, погонски мост, систем за кочење, систем за управљање и систем за ослањање, као и ергономију возила. Свака од целина подразумева објашњења за: почетне захтеве и параметре на основу којих се врши пројектовање; усвајање одговарајуће концепције; сагледавање већ постојећих решења; идентификацију одговарајућих елемената система или склопа и њихово позиционирање и димензионисање; анализирање основних оптерећења којима је конструкција изложена.

садржај практичне наставе

Практична настава састоји се у изради самосталног пројекта за сваку од набројаних целина (главна фрикциона спојница, мењач, зглобни преносник, погонски мост, систем за кочење, систем за управљање, систем за ослањање и ергономија возила). У изради наведеног пројекта студентима су на располагању експонати система, склопова и возила.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Универзитет у Београду, Машински факултет.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Универзитет у Београду, Машински факултет.; Б. Ракићевић, И. Благојевић, С. Митић - Скрипте из Пројектовања возила; -; -; -;