Погонски и ходни системи возила

ID: 1142
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Овладавање знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на пројектовање и прорачун система на возилу одговорних за пренос снаге, као и система за ослањање и њихов утицај на карактеристике и понашање возила.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Објасне поступак прорачуна преносника снаге, као и система за ослањање моторних возила; 2. Изврше прорачун преносника снаге, као и система за ослањање моторних возила; 3. Анализирају могућности предвиђања утицаја новопројектованих решења погонских и ходних система на возилу на њихов каснији употребни квалитет.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји из следећих целина: Историјски развој система за пренос снаге на возилу, карактеристична извођења и њихове специфичности; Савремени услови развоја моторних возила и њихових система; Пројектовање и прорачун мењачких и допунских преносника снаге; Пројектовање и прорачун зглобних преносника и погонских мостова (главних преносника снаге, диференцијалних преносника снаге и погонских полувратила); Функционално-конструктивне карактеристике ходних система на возилу (системи за ослањање и кретачи); карактеристична извођења и њихове специфичности; Утицај ходних система на подужну, бочну и вертикалну динамику возила; Кинематско-геометријске карактеристике система за ослањање и њихов утицај на дистрибуцију меродавних сила и понашање возила.

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од израде пројекта.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд; Б. Ракићевић, И. Благојевић, С. Митић - Скрипте из Погонских и ходних система возила; -; -; -;