Инжењерска графика

ID: 1173
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миладиновић Д. Љубомир
извођачи: Вег А. Емил, Јели В. Зорана, Миладиновић Д. Љубомир, Попконстантиновић Д. Бранислав, Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Шиниковић Б. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је да студент овлада знањима која су неопходна за успешно приказивање (и читање) машинских делова и склопова на техничким цртежима. Студент треба да познаје сва правила и стандарде који се користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на цртежима.

исход

Исход предмета је способност студента да у софтверском пакету SolidWorks моделира машинске делове и читаве склопове, прикаже склопове одговарајућим склопним цртежима, а делове прикаже на радионичким цртежима са потребним пресецима тако да исти буду потпуно обликовно, димензионо и обрадно дефинисани.

садржај теоријске наставе

Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета.Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи; врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање пресека; профилни пресеци. Продори; симетрични делови; детаљи који се понављају. Котирање; функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја; завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Означавање стања површина; храпавост површина; знаци за квалитет обраде; означавање на цртежима. Техничко писмо; размере; формати, заглавља и саставнице; позиционе ознаке елемената. Приказивање зупчаника; приказивање опруга; приказивање заварених шавова. Толеранције облика и положаја.

садржај практичне наставе

Упознавање са софтвeрским пакетом SolidWorks; израда 3D модела једноставног машинског дела; приказ истог модела у три основна погледа. Израда 3D модела машинског дела и његово представљање методом прозрачности у три основна погледа. Израда 3D модела машинског дела и његово представљање методом замишљених пресека у три основна погледа. Израда 3D модела задатог машинског дела; израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека; коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделирање свих делова склопа пресе (стеге);израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним обележавањем и давањем габаритних мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда радионичких цртежа за најмање три дела склопа који су међусобно повезани; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим склопа. Израда 3D модела за три задата (сложена) машинска дела; израда одговарајућих техничких цртежа,у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА, С. Ђорђевић, Д. Петровић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА -Практикум за вежбе-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература