Стручна пракса Б - ПРМ

ID: 1174
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи: Јели В. Зорана
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

1. Упознавање са машинским материјалима потребним за примену при изради прехрамбених машина. 2. Практична примена знања из инжењерске графике и солид-моделирања. 3. Развијање креативних способности студента за пројектовање прехрамбених уређаја, машина и система анализом конструкција и експлоатационих карактеристика прехрамбених машина и постројења.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче способност : 1. Анализа постојећих решења и њихових ефеката 2. усвајање практичних знања 3. примена знања у пракси 4. познавање и разумевање проблематике технолошких поступака у прехрамбеној производњи

садржај теоријске наставе

Увод у предмет. Прехрамбена индустрија као важна грана привреде земље. Класификација у оквиру прехрамбене индустрије на групе и подгрупе. Основне каректеристике појединих група и подгрупа. Основни технолошки поступци у производњи прехрамбених производа. Производња брашна, шећера, јестивих уља, масти итд. Прерада воћа и поврћа. Производња млека и млечних производа. Производња меса и месних производа. Производња пекарских, посластичарских и кондиторских производа. Производња тестенина. Производња алкохолних и безалкохолних пића.

садржај практичне наставе

Упознавање са процесом производње у радним организацијама које се баве производњом прехрамбених производа обухваћених предавањима. Обилазак фирми које се баве пројектовањем и конструкцијом постројења, као и израдом опреме за производњу прехрамбених производа. Обилазак предузећа која се баве производњом прехрамбених производа. Упознавање са процесом производње и инфирмативно упознавање са основном опремом у прехрамбеној индустрији. Упознавање са основним технолошким операцијама у прехрамбеној индустрији. Израда семинарског рaда према искуствима стеченим у фирмама. Преглед и оцена семинарског рада (дневника праксе) који обухвата обраћено градиво.

услов похађања

Нема додатних услова за похађање Стручне праксе(B.Sc.)-прехрамбено машинство

ресурси

За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење Ineternet ресурса, проспектног материјала којим располажу произвођачи и корисници прехрамбене опреме и видео записа. Упутства за писање дневника праксе и семинарских радова.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература