Апарати и машине у процесним индустријама

ID: 1179
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Анализирање комплексних технолошких поступака и њихово рашчлањивање на појединачне операције. Упознавање са основним операцијама у процесној индустрији. Стицање основних знања из механичких, хидромеханичких, топлотних, дифузионих, хемијских и биолошких операција. Упознавање са основама транспорта флуида и чврстих материјала, као пратећим операцијама у сваком технолошком поступку. Опрема за технолошке операције.

исход

Стицање способности анализирања сложених технолошких поступака. Основни појмови о карактеристикама опреме која се користи за механичке, хидромеханичке, топлотне, дифузионе, хемијске и биохемијске операције. Упознавање са помоћном опремом у процесној индустрији.

садржај теоријске наставе

Основне операције у процесној индустрији и класификација опреме. Механичке операције и опрема Хидромеханичке операције и опрема Топлотне операције и опрема Дифузионе операције и опрема Хемијске реакције и реактори Биохемијске операције и опрема Транспорт и складиштење флуида Транспорт и складиштење чврстих материјала Eкономска анализа процесних постројења

садржај практичне наставе

Примери механичких операција и опреме Примери хидромеханичких операција и опреме Примери топлотних операција и опреме Примери дифузионих операција и опреме Примери хермијских реакција и реактора Примери биохемијских операција и опреме Примери транспорта и складиштења флуида Примери транспорта и складиштења чврстих материјала Примери економске анализе процесних постројења

услов похађања

-

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 18
разрада и примери (рекапитулација): 3

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016. ; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.;