Стручна пракса Б - ЖЕМ

ID: 1184
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Милковић Д. Драган, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

1. Упознавањe основа конструкције вучних и вучених возила 2. Стицањe практичног увида у основне проблеме и организацију експлоатације шинских возила 3. Стицањe практичног увида у основе организације и проблема одржавања шинских возила 4. Упознавањe основа производних техника и производних процеса који се користе за шинска возила

исход

Завршетком праксе студент треба да буде способан да: 1. Препозна карактеристична возила и њихове склопове из програма организације у којој је боравио на пракси. 2. Објасни основне задатке организације у којој је боравио. 3. Препозна основне производне технике и процесе који се користе у организацији у којој је боравио

садржај теоријске наставе

Упутство за праксу које се дефинише индивидуално за сваког студента зависно од организације у којој ће обавити праксу. Основне мере заштите на раду током боравка на пракси. Упутство за вођење дневника, односно за писање извештаја са праксе.

садржај практичне наставе

Пракса се, по правилу, обавља вишедневним боравком у организацијама из области производње, експлоатације или одржавања шинских возила, у органнизацији Катедре за железничко машинство. Алтернативно, пракса се може обавити путем више једнодневних посета појединим организацијама везаним за шинску индустрију. Студенти на пракси се упознају са делатношћу, основама организације, техника и технологија које се примењују у организацији у којој обављају праксу. На основу тога сваки студент води „Дневник праксе“ у којем приказује основне елементе организације, технолошких или производних процеса односно процеса и техника одржавања шинских возила са којима се током праксе упознао. По завршеној пракси студенти предметном наставнику предају „Дневник праксе“ и у договореном термину усмено излажу и бране свој рад.

услов похађања

Студент треба да одслуша бар један предмет из области шинских возила.

ресурси

В.Лучанин, Теорија вуче, Машински факултет Београд 1996. Г. Симић, Основе шинских возила, скрипте Г. Симић, Упутсво за писање студентских радова Документација добијена у организацији у којој се обавља пракса.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 20
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 20
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 20

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература