Стручна пракса Б - ПРО

ID: 1194
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Бојовић А. Божица
извођачи: Бојовић А. Божица
контакт особа: Бојовић А. Божица
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ је упознавање студената са амбијентом у коме се одвијају производни, технолошки и обрадни процеси. Студенти модула за производно машинство добиће одговарајућа знања из домена производних система (машински системи,индустријски роботи,алати и прибори и мерна опрема), производних и информационих технологија, складиштењa опреме, репроматеријала,а биће упознати и са организационом структуром појединих производних предузећа (посете предузећима).

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: Опишу производне технологије. Препознају и разликују машине алатке, алате и приборе, индустријске роботе, мерне, монтажне транспортне и складиштне системе и системе аутоматизације у производњи. Упореде функције производног предузећа и организационе шеме са погонима. Тумаче технолошке процесе и техничко-технолошку документацију. Критички посматрају радни простор сходно правилима везаним за радно место и заштиту на раду Процене систем квалитета

садржај теоријске наставе

-

садржај практичне наставе

Улога и значај стручне праксе. (Шта треба да зна производни инжењер); Програми инжењерских мерења и мерне технике. Обрада на струговима и бушилицама. Практична реализација обраде на струговима и бушилицама.; Обрада на глодалицама и брусилицама. Практична реализација обраде на глодалицама и брусилицама.; Обрада на пресама. Практична реализација обраде на пресама.; Роботика и аутоматизација у производњи. Упознавање са радним простором и правилима везаним за радно место и боравак у лабораторији. Мерење дужине, углова, храпавости и упознаване са стандардима за означавање квалитета машинске обраде.; Практична реализација примене робота и аутоматизованих система.; Пројектовање технолошког процеса и формирање техничко-технолошке документације. Упознавање са садржајем техничко технолошке документације.; Упознавање са просторним планом предузећа, функцијом развоја предузећа и управљањем и контролом складишта и магацина. Посета производном предузећу ради упознавања са просторним планом, функцијом развоја и магацинским пословањем.; Снимање производног погона, тока материјала и rаспореда машина. Посета производном предузећу ради упознавања са распоредом машина у погонима и транспортним токовима материјала.; Технологија монтаже и систем квалитета. Упознавање са поступцима монтаже сложених производа и системима контроле квалитета.; Организациона шема предузећа са погонима и информациони систем предузећа. Упознавање са функцијама производног предузећа и развијеним информационим системима.

услов похађања

Дефинисано кирикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Писани изводи са предавања (ПДФ фајлови). 2. Лабораторијска опрема (алати и машине) у Заводу за машине алатке. 3. Лабораторијска експериментална опрема у Заводу за машине алатке. 4. САх софтверска радна станица (CAD, CAM, CAE, CAPP, ..)

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 50
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

"Технологија машиноградње", М. Калајџић, Машински факултет, Београд, 2008.; "Алати и прибори", Љ. Тановић, М. Јовичић, Машински факултет, Београд, 2005.; "Управљање квалитетом производа 1", В. Мајсторовић, Машински факултет, Београд, 2000.; "Пројектовање технолошких процеса", Б. Бабић, Машински факултет, Београд, 1999.; "Аутоматизација производних процеса - лабораторија", М. Пилиповић, Београд, 2006.;