Стручна пракса Б - ТКЛ

ID: 1196
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Бошњак М. Срђан
контакт особа: Гњатовић Б. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за механизацију

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са главним представницима уређаја и машина за механизацију (посебно са дизалицама, транспортерима и багерима), њиховој намени и основним карактеристикама.

исход

Савладавањем програма предмета студент je обучен да: 1.Препозна основне представнике уређаја и машина за механизацију при посети одређеном индустријском објекту, прегледу каталога произвођача или интернета 2.Идентификује врсту погона и намену уређаја и машина за механизацију 3.Прикаже стечена сазнања из области механизације у форми извештаја

садржај теоријске наставе

/

садржај практичне наставе

Практична настава се остварује кроз презентацију којом су дати прикази одабраних уређаја и машина за механизацију са основним напоменама о намени и главним параметрима. Презентацијом је обухваћено следеће: • основни типови дизалица (мосне, конзолне, порталне, грађевинске стубне, аутодизалице) • карактеристични уређаји непрекидног транспорта (тракасти транспортери, плочасти транспортери, пужни транспортери, елеватори) • одређени представници грађевинских и рударских машина (багери са дубинском кашиком, роторни багери) Настава се изводи у просторијама Катедре за механизацију. Студентима се дају основне смернице, у виду дискусије-радионице, за формирање семинарског рада. У оквиру самосталног рада студенти пушу семинарски рад који даје приказ основних сазнања из презентоване области.

услов похађања

/

ресурси

1. Рачунарска лабораторија 516

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Тошић, С.: Транспортни уређаји - Механизација транспорта, Београд, 1999.;