Стручна пракса Б - ИИЕ

ID: 1200
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Упознавање са производним процесима у индустријским предузећима и стицање практичних знања на пољу организације рада у предузећима. Студенти су након полагања овог предмета упознати са пословима дијагностицирања и подизања општег нивоа организације предузећа. Методе и технике са којима се студенти упознају корисне су у обављању свакодневних послова машинских инжењера.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - разликују производне процесе у предузећу, - идентификују производну документацију и њене токове, - разликују врсте производних планова, - изаберу ресурсе потребне за производњу.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава: Улога и значај стручне праксе - индустријско инжењерство. Организација посете фабрикама металопрерађивачког комплекса у Београду, где студент стиче неопходна знања и практичне вештине на пољу планирања и организације производних процеса. Студент стиче теоријску подлогу на пољу следећих научних дисциплина: 1.организација производних процеса у предузећу, 2. унутрашњег транспорта, 3. теротехнолошких процеса 4. функције планирања производње 5. послова набавке и складиштења материјала и др.

садржај практичне наставе

Производни програм и тип производње у разматраном предузећу. Снимак и анализа постојеће организационе структуре предузећа. Анализа утицајних фактора на пројектовање организационе структуре предузећа. Избор оптималне стратегије за решавање структурних, управљачких и функционалних проблема у предузећу. Приказ и анализа заступљених метода за планирање и праћење производње. Предлог увођења нових метода.Снимак и анализа временске структуре производног циклуса. Снимак и анализа распореда машина и радних места. Снимак и анализа транспортних токова, манипулације материјала и залиха у предузећу. Организација обезбеђења производње алатима. Планирање и обезбеђење алата.Ниво имплементације стандарда ЈУС ИСО 9000. Документација система квалитета. Генерисање решења организационе структуре.

услов похађања

Студент треба да обави упис у 4. семестар основних студија.

ресурси

У оквиру стручне праксе, потребно је организовати посету индустријском предузећу. Студенти треба да сниме стање, производни процес и прикупе производну документацију коју ће приказати у извештају са стручне праксе.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 30

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Булат В., 1999, Организација производње, Машински факултет, Београд.; Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., 1996, Савремена организација и управљање производњом, Машински факултет, Београд.;