Стручна пракса М - ИИЕ

ID: 1201
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Спасојевић-Бркић К. Весна
извођачи: Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Спасојевић-Бркић К. Весна
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је унапређење практичних знања стечених на преметима мастер студија кроз упознавање студената са амбијентом у коме ће развијати професионалну каријеру и препознавање основних функција пословног система у домену индустријског инжењерства, као и улоге и задатака машинског/индустријског инжењера у таквом пословном систему.

исход

Похађањем овог курса омогућено је следеће: - Студент препознаје начине организовања и функционисања средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери, на основу информација/података прикупљених на терену. - Студент повезује знања стечена на осталим курсевима. - Студент препознаје и критички разматра моделе организовања и токове пословних информација. - Студент препознаје основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању, управљању залихама, квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду, у контексту његових будућих професионалних компетенција и критички их анализира. - Успостављају се лични контакти и познанства која ће студенти моћи да се користе током студирања или заснивања будућег радног односа. По завршетку курса студенти имају практична знања и вештине у области организације пословања и одрживог развоја предузећа.

садржај теоријске наставе

Користе се знања теоријска стечена током студија на Машинском факултету.

садржај практичне наставе

Посета предузећима и израда пројектног задатка заснованог на анализи реалних података прикупљених на терену у следећим тематским областима: Тема 1.: Историјат и делатност предузећа у ком је обављена пракса. Тема 2.: Ситуациони план предузећа Тема 3.: Организациона схема предузећа Тема 4.: Кадровска структура предузећа Тема 5: Службе продаје и набавке у предузећу Тема 6.: Сектор развоја предузећа (ако постоји) Тема 7.: Сектор припреме производње Тема 8.: Производни сектор - капацитети и производни циклус Тема 9.: Сектор/Служба управљања квалитетом Тема 10.: Складиштење и транспорт Тема 11: Сектор/ Служба одржавања машина и опреме, уз примену метода индустријског инжењерства. Након обављене праксе студенти морају направити извештај који ће бранити пред предметним наставником.

услов похађања

Upisan semestar

ресурси

1.Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. 2.Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машинскифакултет,Београд,1996. 3. Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996. 4. Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005. 5. Izvori prikupljeni na terenu.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 35
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 45
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јовановић Т., Милановић Д. Д., Спасојевић В., Савремена организација и управљање производњом,Машински факултет,Београд,1996.; Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999. ; Кларин М., Индустријско инжењерство, Књига 1, Организација и планирање производних процеса, Београд, 1996.; Tersine J.R., Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis, Appleton & Lange, New York, 2005.; Izvori prikupljeni na terenu.;