Стручна пракса Б - ВАЗ

ID: 1215
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Динуловић Р. Мирко, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са процесом пројектовања и технологијом градње летелица, уградњом ваздухопловне опреме и системима, процесом производње ваздухопловних компонената, методама испитивања ваздухоплова на земљи и у лету; упознавање са производним технолошким линијама у фабрикама, контролом квалитета, организацијом система безбедности и процесом одржавања.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: одговарајућим типовима ваздухоплова, методама и анализом поступка пројектовања и изградње ваздухоплова, техничким прописима ( JAR i FAR) у области безбедности и одржавања ваздухоплова и др.

садржај теоријске наставе

Увод. Улога и значај стручне праксе у образовању инжењера ваздухопловства. Основни принципи пројектовања и градње ваздухоплова, аеродинамика, конструкција, структура, опрема, системи и погон ваздухоплова. Основне методе испитивања ваздухоплова. Мерна и испитна опрема. Безбедност и одржавање ваздухоплова. Упутство за вођење дневника.

садржај практичне наставе

Обиласци и посете фабрикама • пројектне организације у области ваздухопловства, • организације које производе компоненте и опрему из области ваздухопловства • организације које се баве одржавањем, организације које се баве испитивањима • организације које се баве организацијом ваздушног саобраћаја, организације које се баве школовањем ваздухопловног особља, посете ваздухопловним митинзима. У оквиру самосталног рада студенти завршавају и технички обрађују извештај са праксе.

услов похађања

Нема услова за похађање Стручне праксе

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 60
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература