Стручна пракса Б - МОТ

ID: 1221
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви стручне праксе подразумевају практично упознавање студента са производно-технолошким поступцима и процесима у производњи, као и специфичним активностима у сектору моторске технике који се односе на развој и производњу мотора, и моторске опреме, њихово коришћење и одржавање, ревитализацију и сл.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: 1. производним процесима у предузећима која производе или користе моторе СУС као и опрему мотора, 2. процесима одржавања, 3. процесима оправљања, и др.

садржај теоријске наставе

Увод. Улога и значај стручне праксе у образовању инжењера у области мотора. Основе примене мера безбедности и заштите на раду при коришћењу опреме и средстава за рад уопште, а посебно у области моторске технике.

садржај практичне наставе

Изводи се кроз консултације, лабораторијске вежбе и израду семинарског рада - извештаја. Консултације прeдстављају уводни део на коме се презентира концепцијска поставка реализације стручне праксе (план и програм рада) у конкретном семестру што представља припрему студената за програмске целине дефинисане планом и програмом рада. Такође, договара се начин комуникације при реализацији постављеног плана и програма, дају се појашњења и упутства за вођење дневника и израду завршног извештаја, уз отварање евиденционих картона студената. Лабораторијске вежбе се спроводе у лабораторијама, како у Центру за моторе Машинског факултета, тако и у радним организацијама чија је делатност пројектовање и производња мотора, делова и склопова мотора, елемената опреме мотора, као и у предузећима која се баве експлоатацијом и одржавањем мотора. Организују се колективне посете производних фирми из наведених области, као и фирми које се баве пласманом и одржавањем мотора и возила, а према дефинисаном плану и програму за сваки семестар посебно (сходно расположивим могућностима и ресурсима).

услов похађања

Нема услова за похађање овог предмета

ресурси

Упутство за обављање стручне праксе, у електронском облику.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 50
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература