Стручна пракса Б - ДУМ

ID: 1226
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Упознавање области Дизајна у машинству посебно са аспекта практичне примене у машинству (функционалног, естетског, технолошког, тржишног). Препознавање основне функције дизајна и њеног значаја у области развоја производа, у области тржишне компетенције и у области хармонизације техничких решења са окружењем. Сагледавање технолошких аспеката развоја производа у машинству.

исход

По завршетку Стручне праксе – Б – ДУМ, студенти би требали да стекну искуство у препознавању: - својстава техничких система, функционалних, технолошких и естетских; - технологија и њихових одлика за реализацију техничких система; - тржишних и друштвених потреба за одређеним врстама ТС. - фаза животног циклуса ТС (дизајн, производња, експлоатација, рециклажа).

садржај теоријске наставе

Увод, циљ, садржај и програм рада.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумева стручне посете организацијама које се баве развојем и дизајном производа, организацијама које се баве технолошком реализацијом (израдом) производа у машинству и организацијама које се баве тржишном дистрибуцијом ових производа. То могу бити организације за естетски дизајн производа (индустријски дизајн), за инжењерски дизајн (конструисање) производа, производне организације, трговинске организације производима у машинству. Пракса се може обавити и у иностранству. Током праксе студент води дневник у који уноси опис послова које обавља, запажања и закључке. Након обављене праксе израђује извештај који брани код предметног наставника. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

-

ресурси

Организације које обухвтају све целине животног циклуса производа, развој, израду, коришћење. -Организације које се баве развојем производа. -Индустријска предузећа чија је делатност израда производа у машинству. -Индустријска предузећа чија је делатност заснована на коришћењу машинских система -Предузећа чија је делатност дистрибуција и одржавање машина и компонената.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 2
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 48

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 50
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература