Стручна пракса Б - ЗЗК

ID: 1229
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Седмак С. Александар
извођачи: Седмак С. Александар
контакт особа: Седмак С. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви предмета су да се студенти, после одслушане теоријске наставе, максимално ангажују у извођењу практичне стручне наставе. Циљ је да студенти постану компетентни у области заваривања и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета, студент је способан да решава конкретне проблеме из праксе, као и да сагледа евентуалне последице до којих може да дође у случају лоших практичних решења. Студент је такође способан да повезује стечена знања из различитих области и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Упознавање студената са проблемима у пракси.

садржај практичне наставе

Извођење стручне праксе, појединачно у изабраној фирми. Писање извештаја након завршетка праксе.

услов похађања

одслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 1 и 2

ресурси

[1] Писани изводи са предавања (handouts) [2] Плавшић Н., Шијачки-Жеравчић В., Стаменић З.: Таблице машинских материјала, профила, лимова и жица, Машински факултет, Београд, 2004; [3] Изводи из стандарда

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 20
дискусија/радионица: 25
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Писани изводи са предавања (handouts); Прокић Цветковић Р., Поповић О., Машински материјали 1 ; Плавшић Н., Шијачки-Жеравчић В., Стаменић З.: Таблице машинских материјала, профила, лимова и жица, Машински факултет, Београд, 2004;; Изводи из стандарда;