Пољопривредне технологије

ID: 1239
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

1. Овладавање теоријских основама инжењерства у производњи хране; 2. Упознавање са традиционалним и најсавременијим технолошким операцијама у агрокомплексу; 3. Упознавање са основним карактеристикама пољопривредних производа; 4. Упознавање са основним принципима кретања плодова на технолошким урељајима пољопривредних машина; 5. Стицање практичних вештина у анализи постављеног инжењерског проблема и његовом решавању мултидисциплинарним приступом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени за: • Повезивање основних инжењерских знања и постизање синергетског ефекта, • Планирање ангажовања пољопривредних машина за одређени тип пољопривредне производње, • Распоређивање задатака ради постизања постављених циљева и остваривања одређеног обима пољопривредне производње, • Коришћење GPS и IT технологија за оптимизацију уштеда у пољопривредној производњи у домену пољопривредних машина. • Конструисање једноставних пољопривредних машина.

садржај теоријске наставе

1. Увод у инжењерство биосистема. Сажет историјат развоја пољоприврдних машина. Улога пољопривредних машина у производњи хране. Технолошке операције и технолошке карте. Чиниоци пољопривредне производње. 2.Прецизна пољопривреда. Основи спектрометрије и примена у пољопривредне сврхе. Поступци и средства за извиђање усева.

садржај практичне наставе

Пројектовање и конструисање прикључне тракторске платформе за спектрометријско извиђање поља.

услов похађања

Без услова.

ресурси

SolidWorks software SMS Advance AGL Technology software опрема APS LAB

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Веселинов Б., Мартнов М., Бојић С., Машине за биосистеме 1, практикум, ФТН Нови Сад, 2009.; писана предавања;