Стручна пракса Б - ИБС

ID: 1240
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Практична искуства и боравак студената у пољопривредним комбинатима и фабрикама пољопривредних машина и опреме у којима ће студент реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену пројектовања, развоја и производње, као и улоге и задатака инжењера пољопривредног машинства у таквом пословном систему.

исход

Студент стиче практична искуства о начињу организовања и функционисања средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери. Студент препознаје моделе комуникације са колегама и токове пословних комуникација. Студент препознаје основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању пољопривредних машина и опреме у контексту његових будућих професионалних компетенција. Успостављају се лични контакти и познанства која ће моћи да се користе током школовања, или заснивања будућег радног односа.

садржај теоријске наставе

Odabrana poglavlja kroz praktične sadržaje.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумева рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са пројектовањем и конструисањем пољопривредних машина и опреме. Одабир тематске целине и привредне и истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним професором. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантнским бироима, организацијама које се баве одржавањем машинске опреме. Пракса се може обављати у иностранству. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

Препоручује се само студентима модула ИБС

ресурси

Laboratorijska i IT oprema

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 10
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 60

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Марковић Д., Транспорт у пољопривреди, Београд, 1997.; проспектна документација; пројектна документација;