Стручна пракса Б - ТТА

ID: 1253
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Сретеновић А. Александра
извођачи: Сретеновић А. Александра
контакт особа: Сретеновић А. Александра
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је стицање знања студената везаних за процесе пројектовања и извођења термотехничких постројења, за процесе и системе КГХ, процесе производње елемената и опреме термотехничких система, методе прорачуна које се користе при пројектовању КГХ система; стицање знања у вези са производним технолошким линијама у фабрикама, контролом квалитета, организацијом рада и процесом одржавања.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче знање из: примене одговарајућих термотехничких постројења, овладава методама анализе процеса и прорачуна елемената инсталација, мерењем радних параметара система и др.

садржај теоријске наставе

Увод. Улога и значај стручне праксе у образовању инжењера термотехнике. Основни принципи рада термотехничких инсталација за грејање, хлађење, вентилацију, климатизацију и постројења за производњу топлоте. Основни процеси у термотехничким постројењима. Мерна и регулациона опрема у системима термотехнике. Упутство за вођење дневника.

садржај практичне наставе

Организација и посете фабрикама • пројектне и консултантске организације у области термотехнике • организације које производе уређаје и опрему из области термотехнике • организације које се баве одржавањем, мерењем и балансирањм термотехничких инсталација • организације које се баве извођењем термотехничких инсталација • топлане и предузећа која се баве производњом топлоте и даљинским грејањем • термоелектране и постројења за комбиновану производњу топлоте и електричне енергије. У оквиру самосталног рада студенти завршавају и технички обрађују извештај са праксе. Извештај се предаје у форми семинарског рада. Завршни испит подразумева усмену одбрану семинарског рада, односно дневника са обављене праксе.

услов похађања

нема услова

ресурси

Писани изводи предавања (скрипте и handouts)као и материјали и документација коју обезбеди одговорно лице из фирме.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 2
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 78
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 9
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

M. Тодоровић: Основе технике грејања, Изводи са предавања; ;