Стручна пракса Б - ПТХ

ID: 1263
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Практична искуства и боравак студента у фирмама процесне индустрије у којима ће студент реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену пројектовања, развоја и производње, као и улоге и задатака инжењера процесне технике у таквом пословном систему.

исход

Студент стиче практична искуства о начину организовања и функционисања средина у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери. Студент препознаје моделе комуникације са колегама и токове пословних информација. Студент препознаје основне процесе у пројектовању, производњи, одржавању процесних система у контексту његових будућих професионалних компетенција. Успостављају се лични контакти и познанства која ће моћи да се користе током школовања, или заснивања будућег радног односа.

садржај теоријске наставе

Улога и значај стручне праксе - процесно инжењерство, инжењерство у заштити животне средине. Основни принципи рада уређаја и машина за процесну технику. Основе технолошких процеса у области процесне технике. Основе пројектовања процесних система. Основе развода главних и помоћних флуида.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумва рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са процесном техником. Одабир тематске целине и привредне или истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним професором. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантским бироима, као и другим организацијама које имају додира са процесном индустријом. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

Препоручује се само студентима који намеравају да студирају на Модулу за процесну технику и заштиту животне средине.

ресурси

Литература издата од стране чланова Катедре за процесну технику. Техничка документација. Каталошка документација

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература