Стручна пракса Б - БМИ

ID: 1271
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Матија Р. Лидија
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са радом и одржавањем инструмената, апарата и уређаја који се користе у различитим областима медицинског машинства и медицине, а нарочито у клиникама и клиничким центрима. Стручна пракса треба да омогући студентима боље разумевања градива, лакше и брже савладавање градива из стручних предмета, а посебно из области клиничког инжењерства: офтамологије, рефрактивне хирургије, стоматологије, акушерства итд.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: 1. организационим проблемима клинике, а посебно информационим токовима, базом података 2. радом и одржавањем инструментима за мерење, апаратима и урађајима за дијагностику и терапију 3. процесима одржавања инструментације, апарата и уређаја.

садржај теоријске наставе

Упознавање студената са извoђењем практичне наставе, процедура, правила, документима везаним за заштиту на раду. Распоред одржавања праксе.

садржај практичне наставе

Посете ординацијама, болницама и киничким центрима. Упознавање са реалним условима рада код нас и успостављање комуникациног система са лекарима (усвајање медицинске терминологије од стране инжењера). Руковање апаратима и уређајима за рану дијагностику канцера коже и меланома, офтаматолошких поступака за утврђивање вида. Интерпретација добијених резултата са аспекта сензитивности и специфичности добијених резултета. Анализа рада апарата за мерење притиска, ЕКГ и ЕЕГ, ултра звука и др. Снимак и анализа информационих токова, формирање банке података на клиници, уопзнавање са медицинском документацијом.

услов похађања

Одслушани изборни предмети Катедре за биомедицинско инжењерство, Системска анатомија и физиологију и Основе биомедицинског инжењерства.

ресурси

Биомедицинска лабораторија 2 на Машинском факултету.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 60
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Практикум из биомедицинског инжењерства (радни материјал).; Практикум из анатомије и физиологије човека за инжењере (радни материјал).; Практикум из биомедицинских апарата и уређаја (радни материјал).;