Симулација и испитивање динамичких система

ID: 1277
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Н. Срђан
извођачи: Рибар Б. Зоран, Рибар Н. Срђан
контакт особа: Рибар Н. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Да се кандидат оспособи да ради са симулационим пакетом Matlab Simulink. Да се кандидат упозна са методама испитивања статичких и динамизких карактеристика система аутоматског управљања . Оспособљавање за коришћење метода ѕа идентификацију динамичких система.

исход

Стицање знања за експериментално одређивање статичких и динамичких карактеристика система аутоматског управљања. Стицање знања за представљање различитих система аутоматског управљања као и управљачких система коришћењем програмских пакета ѕа симулацију динамичких система. Стицање знања за верификацију датих математичких модела динамичких система експерименталним путем и помоћу рада на рачунару коришћењем пакета Simulink.

садржај теоријске наставе

Програмски пакет Simulink. Приближне методе за решавање диференцијалних једначина. Симулација временски континуалних и временски дискретних система аутоматског управљања. Рад са хибридним системима аутоматског управљања. Основни елементи програмског пакета Simulink који су неопходни за симулацију динамичких система аутоматског управљања. Математички модели динамичких система. Њихово представљање коришћењем програмског пакета Simulink. Верификација резултата који су добијени у процесу симулације. Симулација рада најчешћих линеарних корекционих органа. Симулација рада неконвенционалних корекционих органа и то променљиве структуре, пратећих, фази као и њихову примену на дате објекте. Испитивање система давањем одскочне функције на улазу. Испитивање система аутоматског управљања коришћењем синусне промене улазне величине. Одређивање фрекфентне карактеристике. Основне методе за идентификацију математичких модела објеката уз помоћ програмског пакета Simulink.

садржај практичне наставе

Упознавање са основним методама за решавање диференцијалних једначина приближним методама коришћењем пакета Simulink (рад на рачунару). Речшавање диференцних једначина. Постављање дискретизованих система у Z домену. Основни елементи програмског пакета Simulink. Моделовање статичких система. Моделовање динамичких система. Начин презентовања података добијених симулацијом. Симулација континуалних динамичких система аутоматског управљања. Симулација дискретних систерма аутоматског управљања. Симулација хибридних система аутоматског управљања. Рад са конвенционалним алгоритмима аутоматског управљања. Рад са неконвенционалним алгоритмима аутоматског управљања. Идентификација математичких модела динамичких система.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Скрипта на страници http://au.mas.bg.ac.yu/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

документација у оквиру пакета Матлаб - Симулинк;