Рана дијагностика канцера и меланома

ID: 1281
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Јефтић Д. Бранислава, Матија Р. Лидија
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студента са молекуларним механизмима настанка различитих врста канцера и постојећим методама за њихову рану дијагностику. Кроз критички осврт на постојеће методе, као и овладавањем најновијим неинвазивним или минимално инвазивним методама за рану дијагностику канцера и меланома, студенту је дата основа за укључивање у клинички дијагностички рад са лекарима, истраживачки и развојни рад на новим дијагностичким методама и техникама, као и примени и унапређењу постојећих метода у биомедицинској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Праве разлику и дефинишу карциноме коже, усне дупље, грлића материце, дојке и дебелог црева •Примењују УВ/ВИС/ИР спектроскопију и Опто-магнетну спектроскопију у раној дијагностици канцера •Врше анализу добијених резултата применом ентропије •Модификују и креирају одговарајућа софтверска решења у МатЛаб програму за побољшање анализе добијених резултата •Предлажу и дефинишу одговарајућа хардверска решења постојећих уређаја за рану дијагностику •Пишу и презентују научни рад у складу са стандардима професије- по квалитету презентације једнаке радовима који се објављују у стручним часописима

садржај теоријске наставе

1. Увод у рану дијагностику канцера и меланома : утицајни фактори, генетика и биохемија канцера, структуралне, енергетске и биоинформационе разлике између здраве ћелије и канцерогене ћелије. 2. Ћелијски циклуси : хромозоми, дупликација хромозома, деобно вретено, регулациони механизми, нормалне и канцерогене ћелије. 3. Молекуларне основе канцера : тумор маркери, механизам дејства, врсте маркера и избор маркера, процедура дијагностиковања, сензитивност и специфичност дијагностиковања 4. Постојеће методе, технике и уређаји за дијагностику: канцер коже и меланом, канцер грлића материце, дебелог црева усне дупље, дојке. Тумор мозга. 5. Дијагностика канцера коже и меланома: структура и функције коже, дермоскопске методе и технике, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) 6. Дијагностика канцера грлића материце: структура епителног ткива грлића материце, постојеће дијагностичке методе, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) за анализу бриса грлића материце 7. Дијагностика колоректалног канцера: структура епителног ткива дебелог црева, постојеће дијагностичке методе, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) за анализу бриса и ексцизионих узорака дебелог црева. 8. Дијагностика канцера усне дупље: структура епителног ткива усне дупље, постојеће дијагностичке методе, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) за анализу бриса и ексцизионих узорака ткива усне дупље. 9. Дијагностика канцера дојке: структура и функција ткива дојке, постојеће дијагностичке методе, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) за анализу ексцизионих узорака и дојке ин виво. 10. Дијагностика тумора мозга: структура и функција мозга, постојеће дијагностичке методе, спектроскопске методе (УВ/ВИС/ИР, опто-магнетна) за анализу узорака можданог ткива.

садржај практичне наставе

1. Семинарски рад : задавање теме из области ране дијагностике канцера, инструкције за прикупљање научне грађе, упутства из методологије научног истраживања 2. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија, флуоресцентна спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици канцера коже и меланома; хардверско-софтверска решења у дермоскопији за рано откривање кожних лезија, канцера коже и меланома 3. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици канцера грлића материце (брис грлића материце); хардверско-софтверска решења у гинекологији за рано откривање канцера грлића материце. Компарација са ПАП тестом. 4. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици колоректалног канцера (ексцизиони узорци, брис); хардверско-софтверска решења за рано откривање канцера дебелог црева 5. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици канцера усне дупље (брис усне дупље, орална камера); хардверско-софтверска решења за рано откривање канцера усне дупље 6. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици канцера дојке (биопсија ткива, неинвазивна дијагностика ин виво); хардверско-софтверска решења за рано откривање канцера дојке 7. Лабораторијска вежба: УВ/ВИС/ИР спектроскопија и опто-магнетна спектроскопија у раној дијагностици тумора мозга (неинвазивна дијагностика ин виво); хардверско-софтверска решења за рано откривање тумора мозга

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског модула

ресурси

1. Писани материјал са предавања (хандоут) 2. Научни радови (КОБСОН) 3. MATLAB, Excel 4. УВ-ВИС, ВИС-ИР Hamamаtsu спектроскопи, спектрофлуорометар SKIN-SKAN; Опто-магнетни апарат - доступни уређаји у лабораторији модула за Биомедицинско инжењерство - Нанолаб

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 18
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Papić-Obradović, M., Rana dijagnostika kancera epitelnog tkiva, Don Vas, Beograd 2012; Koruga, Dj., Tomić, A., System and Method for Analysis of Light-matter Interaction Based on Spectral Convolution, US Patent Pub. No.: 2009/0245603, Pub. Date: Oct. 1, 2009; Lindon, J., Tranter, G., Holmes, J., Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Elsevier, 2000.; R. Dummer, M. R. Pittelkow, K. Iwatsuki, A. Green, N. M. Elwan, Skin Cancer - A World-Wide Perspective, Springer, 2011; M. A. Hayat (ed.), Methods of Cancer Diagnosis, Therapy and Prognosis, Volume 1-6, Springer, 2009-2011;