Пројектовање и технологија управљачких система

ID: 1284
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Н. Срђан
извођачи: Рибар Б. Зоран, Рибар Н. Срђан
контакт особа: Рибар Н. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

Да полазник упозна детаљне карактеристике рачунарских управљачких система и да се оспособи да их примени и провери на конкретним физичким системима. · Да полазник прихвати неке од методологија за избор рачунарских и других компоненти различитих управљачких система. · Да полазник овлада статичком и динамичком анализом и синтезом оваквих управљачких система.

исход

Стицање основних знања из управљачких система, као области технике која је неопходна савременом инжењеру · Упознавање и коришћење метода потребних за анализу и синтезу управљачких система. · Да се анaлитички и/или експериментално испитају основне динамичке и статичке карактеристике компоненти система

садржај теоријске наставе

Увод у рачунарске управљачке системе са примером из праксе. Електропнеуматски серворазводници. Електропнеуматски сервосистеми. Електрохидраулички пропорционални разводници. Регулатори притиска са пропорционалним вентилом. Електропнеуматски серворазводници. Електрохидраулични сервосистеми са транслаторним и ротационим мотором. Индустријски рачунари. Програмабилни логички контролери са свим припадајућим компонентама. Индустријске рачунарске мреже. Синхроне и асинхроне мреже. Топологија индустријских мрежа. Компоненте за индустријске мрежне системе. Редундантни управљачки системи. Редунданса код процесора и уређаја за мерење физичких величина.

садржај практичне наставе

ПА: Електропнеуматски серворазводници. Електрохидраулички пропорционални разводници. Регулатори притиска са пропорционалним вентилом. Електропнеуматски серворазводници. Електрохидраулични сервосистеми са транслаторним и ротационим мотором. Индустријски рачунари. Програмабилни логички контролери. Индустријске рачунарске мреже. Синхроне и асинхроне мреже. Топологија индустријских мрежа. Компоненте за индустријске мрежне системе. Редундантни управљачки системи. ПЛ: Практични рад са пнеуматским разводницима, електрохидрауличним серворазводницима као и електрохидрауличним сервосистемима. Посебно је обрађен практичан рад са индустријским рачунарима, њиховим повезивањем и умрежавањем.

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Скрипта на страници http://au.mas.bg.ac.yu/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm •З. Рибар ''Пнеумоелектрични управљачки системи'', Машински факултет у Београду,1997, КПН •Програмабилни логички контролери SIMATIC S7, SIMATIC S5 – SIEMENS, Лабораторија за аутоматско управљање, ИКТ/РРС •Програмски пакети STEP 7, WinCC, Pro Tool – Siemens, Лабораторија за аутоматско управљање, ИКТ/РРО •Електрохидраулички, електропнеуматски систем управљања, Лабораторија за аутоматско управљање, ЕОП/ЛЕО

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Пнеумоелектрични управљачки системи З. Рибар. Машински факултет 1997 ;