Информационе технологије у медицини

ID: 1286
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Матија Р. Лидија
извођачи: Матија Р. Лидија
контакт особа: Матија Р. Лидија
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање студената са фундаменталним принципима примењених информационих технологија у медицини у циљу проучавања битних карактеристика имплементација нових технологија у медицини. Симулација реалних проблема и специфичних захтева имплементације логичких структура у оквиру болнице, даљинске дијагностике и анализе биолошких структура на молекуларном нивоу. Упознавање студената са основама инжењерског приступа медицинској генетици и молекуларној дијагностичкој биоинформатици. Сарадња са стручњацима из области медицине и информатике.

исход

По успешном завршетку овог курса, требало би да студенти буду оспособљени да: •Праве разлику између грана софтверског инжењеринга, као и да разликују који део развоја информационих система покрива која грана софтверског инжењеринга •Дефинишу специфичности медицинских информационих система и начина њиховог пројектовања, као и да савладају коришћење алата за софтверско пројектовање “Power Designer” •Примењују стечена знања за креирање модела једноставних и средње сложених медицинских информационих система •Адекватно анализирају потребе, делове и захтеве за креирање информационог система за дати проблем •Креирају, у програмском алату, скуп модела који дефинише један медицински информациони систем •Креирају потребну документацију и моделе за израду-конструкцију медицинских информационих система

садржај теоријске наставе

Информациони системи, однос корисник-информациони систем, информациони системи у медицини, структура информационих система у медицини. Информациони системи болница, врсте, инфраструктура, развој. Клинички информациони системи, дефинисање, структура, проблематика развоја модула система и њихово коегзистентно функционисање. Лабораторијски информациони системи, дефинисање, структура, захтеви, модуларност. Подситеми информационих система у медицини, подршка главним системима. Менаџерски информациони системи, дефиниција, структуре, захтеви у оквиру медицинских установа. Регионални информациони системи, структура, стандардизација података и комуникације међу медицинским установама. Перспектива развоја информационих система у медицини, тренутни трендови, електронска здравствена књижица. Телемедицина, софтвер, хардвер, тренутни правци развоја.

садржај практичне наставе

Анализе постојеће документације и пројектовање нове основне информационе документације, њених токова и обраде у здравственим системима (дом здравља, болница, клиницки центар, здравствени систем). Рачунске вежбе и примена софтверских пакета за анализу ДНА секвенци, примене знања из биоинформатике на конкрeтним примерима са посебним освртом на канцере епителних ткива.

услов похађања

/

ресурси

1. Писани материјал са предавања (handouts). 2. Софтвери

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 4
консултације: 1
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 8
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

Calladine,C.R., Drew,H.R., Understanding DNA: The molecule and how it works, Academic press, San Diego,1997.; Guyton,A.C., Hall,J.E., Human physiology and mechanisms of disease, W.B.Sunders Company, Jackson,1997.; Tobias,E.D., Conor,M., Ferguson-Smith,M., Essential Medical genetics, Wiley-Blackwell, Hoboken,1997; Velde, R., Degoulet, P.: Clinical Information systems, Springer, 2003.; Norris, A.C.: Essentials of Telemedicine and Telecare, Wiley, 2002.; ;