Мерења у аутоматском управљању

ID: 1321
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ристановић Р. Милан
извођачи: Ристановић Р. Милан
контакт особа: Ристановић Р. Милан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљ предмета је обучавање студената за разумевање принципа рада мерних уређаја различитих физичких величина и постављање одговарајућих математичких модела.

исход

Оспособљавање студената за реализацију електричних кола са операционим појачавачима, за математичко моделовање кола, симулацију у SIMULINK окружењу и динамичку анализу. Обучавање студената да физички поставе и ураде елементарне системе за мерење са операционим појачавачима и изврше мерења напонских величина.

садржај теоријске наставе

Појам мерних система. Структурни дијаграм мерног система. Место мерног система у систему аутоматског управљања. Врсте сензорских елемената. Сензорски елементи на бази промене електричног отпора. Сензорски елементи на бази промене електричног капацитета. Индуктивни сензорски елементи. Електромагнетски сензорски елементи. Термоелектрични сензорски елементи. Пиезоелектрични сензорски елементи. Системи за прилагођавање сигнала. Мерни мостови. Појачавачи. Системи за обраду сигнала. Бројачи у мерним систеима. Аналогно дигитални претварачи у мерним системима. Микропроцесорски системи за обраду сигнала. Системи за приказивање података.

садржај практичне наставе

Мерење електричног напона и отпорности. Рад са осицилоскопом и генератором функција. Реализација Витстоновог моста. Мерење температуре са Pt сондом и термопаровима. Мерење температуре са LM35. Сензори силе. Физичка реализациција електронских кола са операционим појачавачима. Експериментално одређивање учестаносне карактеристике RLC кола. Аквизиција података са микроконтролером.

услов похађања

Неопходна су знања из предмета Физика и Математика 1, 2 и 3. Рад у Матлаб и Симулинк окружењу.

ресурси

•Писани материјал за предавања и вежбе у електронском облику. •Лабораторија за Индустријску аутоматику са следећом опремом: лабораторијска напајања, мултиметри, дигитални осцилоскоп, генератор сигнала, различите електронске компоненте, термопарови, темепратурске сонде (Pt100, Pt1000, NTC, PTC). •Инсталација за мерење температуре. •PC рачунари. •Развојно окружење са микроконтролерима. •Матлаб, Симулинк.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература