Стручна пракса Б - СИН

ID: 1326
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је да се студент кроз практичан рад приближи практичној делатности инжењера. Студент тиме добија прилику да знања и способности које је добио проучавањем теорије примени у пракси. При томе би требало да стекне увид у техничке и организационе аспекте рада и њихову узајамну повезаност у предузећима, односно институцијама.

исход

Студенти ће стећи основна практична знања из домена система наоружања која се односе на основе пројектовања, главне производне технологије, начин организације рада, методе испитивања производа и сл

садржај теоријске наставе

Улога и значај стручне праксе у области система наоружања. Мере безбедности и здравља на раду у домену експлозивних материја и наоружања и војне опреме. Основни принципи пројектовања, конструисања и производње система наоружања. Котрола и испитивање. Увод у обављање стручне праксе. Смернице како најбоље искористити време у предузећима. Упутство за вођење дневника.

садржај практичне наставе

Стручна пракса може да се обави у: • предузећима војне индустрије, • научноистраживачким институцијама усмереним на истраживање и развој система наоружања, • осталим предузећима. У предузећима војне индустрије студенти би се концентрисали на производе домаће војне индустрије, као и на технологије које се користе у процесу производње система наоружања. У научноистраживачким институцијама тежиште би било на систематском приступу проблемима пројектовања и испитивања система наоружања. У осталим предузећима, студенти би се фокусирали на карактеристичне производне технологије, питања организације, као и на процес производње и контролу квалитета производа.

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Јарамаз С., Мицковић Д.: Унутрашња балистика, Машински факултет у Београду, 2002 2. Милиновић М.: Основи пројектовања ракета и лансера, Београд, 2002

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 20

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература