Основе појаве преношења и технике сушења

ID: 1365
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Овладавање теоријским и практичним знањима из области преноса топлоте и материје у процесима сушења влажних материјала (колоидних, капиларно порозних и колоидно капиларно порозних)и упознавање са техникама процеса сушења (конвективно сушење), што укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Опишу и разликују различите начина сушења, • Организују и воде научне или истраживачке пројекте, • Припремају и излажу радове на семинарима, • Одреде, формулишу, анализирају и решавају термодинамичке проблеме сушења пољопривредних материјала, • Изводе термодинамичке прорачуне за сушење пољопривредних материјала, • Процењују оптималан начин сушења према врсти пољопривредног материјала, условима и захтевима за сушење и чување.

садржај теоријске наставе

1.0. Основни закони преношења у влажним материјалима: Преношење топлоте у влажним материјалима; Преношење влаге у влажним материјалима. 2.0. Преношење топлоте и влаге у влажним материјалима: Термодифузија влаге у гасовима и растворима; Термодифузија влаге у колоидним телима; Термовлагопроводност у капиларно порозним телима; Термовлагопроводност у колоидно капиларно порозним телима; Основне законитости преношења топлоте и материје. 3.0. Основни начини термичког сушења. 4.0. Пројектовање и прорачун постројења за сушење: Материјални биланс сушаре; Топлотни биланс сушаре; 4.3. Одређивање протока агенса сушења. 5.0. Прорачун тракастих сушара. 6.0. Прорачун шахтних сушара: Димензионисање основних склопова сушаре; Избор вентилатора; Одређивање протока горива и термичког степена корисности; сушаре; Одређивање основних димензија ложишта. 7.0.Прорачун добошасте сушаре. 8.0. Прорачун сушара са флуидизованим слојем. 9.0. Прорачун пнеуматских сушара: Прорачун пнеуматско цевне сушаре; Прорачун вихорне сушаре. 10.0. Прорачун сушара са распршивањем материјала, спреј сушара. 11.0. Прорачун комбинованих сушара: Прорачун комбинованих циклонских сушара; Прорачун комбинованих аерофонтанских сушара. 12. 0. Прорачун коморних сушара. 13.0. Прорачун тунелских сушара.

садржај практичне наставе

Практична настава: израда семинарских радова из наведених теоријских целина у циљу упознавања са постојећим решењима и техникама сушења и праћења развоја у датој области; рачунских задатака: раде се термички прoрачуни различлитих начина сушења и типова сушара са аспекта начина сушења (конвективно сушење) и стања, облика и димензија материјала; упознавање са системима карактеристичних диференцијалних једначина, њиховим извођењем и основним критеријума сличности преноса топлоте и материје.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Топић M. Радивој, Основе прорачуна, пројектовања и конструисања сушара,Научна књига,Београд, 1989. 2. Топић М. Радивој,Богнерт Мартин, Техника сушења, Завод за издавање уджбеника и наставна средства Београд,2002., КПН,3. Топић М. Радивој, Основе појава преношења и технике сушења ( штампани материјали за предавање Handouts ). Примери урађених рачунских задатака. Разне таблице и практикум.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Основе појаве преношења и технике сушења, Машински факултет у Београду, 2013.; Филоненко К. Г., Гришин А. М., Гольденберг М. Я., (1971) Сушка пищевых растительных материалов, "Пищевая промышленность" , Москва.; Лыков В. А., (1950), Теория сушки," Государственное энергетическое издательство", Москва - Ленинград.; Arun S. Mujumdar: Hаndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Xiao Dong Chen, Arun S. Mujumdar: Drying Technologies in Food Processing, Blackwell publishing, 2008.;