Посебни алгоритми мехатронике

ID: 3016
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан, Митровић Б. Часлав
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Cilj kursa je da se student osposobi da samostalno definise i resi prakticne probleme optimizacije mehatronickih sistema.

исход

Nakon odslušanog predmeta, studenti će steći saznanja o celokupnom optimizacionom procesu u mehatroničkim problemima.

садржај теоријске наставе

Problemi optimizacije u mehatronici. Optimizacija trajektorije, kontrola kretanja, smanjenje vibracija. Matematicki modeli mehatronickih sistema, funkcija cilja, ogranicenja. Definisanje problema optimizacije. Izbor odgovarajuce tehnike numerickog resavanja. Primena tehnike resavanja upotrebom postojeceg softverskog paketa. Verifikacija i validacija dobijenih rezultata.

садржај практичне наставе

Састоји се из вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Poznavanje osnova mehatronike i optimizacionih tehnika.

ресурси

Softverski paket MATLAB.

фонд часова

укупан фонд часова: 62

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 6
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература