Виши курс из топлотних и дифузионих операција и апарата

ID: 3037
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Oвладавање базичним знањима и упознавање са тренутним стањем у области Упознавање са трендовима истраживања у области топлотних и дифузионих апарата Математичко моделирање топлотних и дифузионих апарата са гледишта интензитета размене топлоте и супстанције

исход

Примена основних модела флуидодинамичког стања фаза на процену ефикасности размене топлоте и супстанције

садржај теоријске наставе

Увод и подела топлотних и дифузионих операција. Поступци одређивања стања развнотеже у вишефазним вишекомпонентним системима, идеални и неидеални системи. Дестилација: континуална једностепена равнотежа дестилација и кондензација вишекомпонентних мешавина, континуална дестиалција са ректификацијом вишекомпонентних мешавина, дестилација са воденом паром и инертним гасовима, екстрактивна и азеотропска дестилација. Апсорпција и десорпција: адијабатска и изотермска апсорпција (десорпција). Екстракција и излуживање. Адсорпција, јонска измена, десорпција (регенерација) адсорбента. Топлотне операције без промене фазе: загревање, хлађење. Топлотне операције са променом фазе: испаравање, кондензација, одмрзавање, замрзавање. Топлотне и дифузионе операције праћене хемијским реакцијама. Могућности оптимизације топлотних и дифузионих процеса.

садржај практичне наставе

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.; Treybal, R.E., MASS-TRANSFER OPERATIONS, McGraw-Hill, New York, 1981.; *** HEAT EXCHANGER DESIGN HANDBOOK, Hempshere, Washington, 1983.;