CAI модел

ID: 3141
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Детаљно изучавање техника метролошког моделирања производа. Генерисање знања за практичну примену овог геометријско-технолошко-метролошког модела производа у свакодневној инжењерској пракси. Развој способности за истраживања и развој метролошког моделирања.

исход

После завршетка наставног процеса студент ће имати неопходна истраживачко-развојна знања за разумевање и решавање метролошких проблема интеграције пројектоваља производа, планирања технологије и планирања мерења / инспекције. Она ће студенту омогућити да ефикасно разуме, истражује, примењује и унапређује инжењерске метролошке проблеме и њихово решавање концептом геометријско - технолошке - метролошке интеграције.

садржај теоријске наставе

Напредни модели за моделирање производа; Метролошки модели производа. Метролошки интерфејси. ГПР модел производа. Метролошки примитиви - геометријски примитиви / релације. Сематички метролошки модел толеранција. Интелигентна метрологија. Изабрани примери примене. Наша истраживања у овој области. Истраживачки проблеми у овој области.

садржај практичне наставе

1. Геометријско моделираље толеранција дужина, облика, углова, положаја и геометрије (микро / макро) површине. 2. Комплексми метролошки модел производа - реалан производ.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts) 2. Уџбеник - Мајсторовић, В., Модел тоталног квалитета за технолошке системе, Машински факултет, Београд, 2005.. 3. Сајт предмета који поред материјала под 1 садржи и библиографију референтних књига, часописа и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области. 4. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 70

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 20

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Wеckemann, A., Advanced Metrolgy Modelling, Springer Verlag, London, 2009.; Osanna, H., Durakbasa, N., Intelligent Metrology, TU Vienna, 2010.; Мајсторовић, В., Модел тоталног квалитета за технолошке системе, Машински факултет, Београд, 2005.;