Теорије хидродинамичког подмазивања

ID: 3306
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Црнојевић Ђ. Цветко
извођачи: Црнојевић Ђ. Цветко
контакт особа: Црнојевић Ђ. Цветко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Упознавање са хидродинамичком теоријом подмазивања, њеном применом и математичким методама прорачуна струјања у лежајевима.

исход

Овладавање са физичко-математичким методама прорачуна струјања у лежајевима променљиве геометрије у којима могу бити: њутновски (нестишљив или стишљив) или нееутновски флуид, или разређен гас.

садржај теоријске наставе

Курс се у потпуности ради по књизи: Szeri Z. Andras: Fluid Film Lubrication,Theory and Desing, Cambridge University Press, 1998.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 47
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература