Аналогије физичких појава

ID: 3442
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ћоћић С. Александар
извођачи: Ћоћић С. Александар
контакт особа: Ћоћић С. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је да студент стекне нова знања из области механике континуума и механике флуида, ca главним акцентом на аналогијама физички појава и процеса.

исход

Студент ће стећи нова знања из области механике континуума и механике флуида, ca главним акцентом на аналогијама физички појава и процеса.

садржај теоријске наставе

Математички модели физичких појава. Принципи формирања математичких модела. Математичко моделирање струјних процеса и система. Димензијска анализа, моделирање и физичка сличност. Теорија и методе увођења закона сличности. Аналогије између електричних, механичких, хидрауличних, гасодинамичких, термодинамичких величина, система и појава. Примена аналогија у случајевима нестационарног струјања флуида. Теорије и методе динамичких електромеханичко-пнеумоакустичних аналогија. Аналогије у стишљивом флуиду и теорији еластичности. Аналогија између турбулентног струјања њутновског флуида и ламинарног нењутновског флуида. Аналогија између стратификованих и струјања у ротирајућим системима. Аналогија између Ојлерових и Максвелових једначина.

садржај практичне наставе

Примери и решени проблеми који прате садржај теоријске наставе.

услов похађања

Положени испити из предмета: Виши курс математике (1.1.5), Нумеричке методе (1.2.5) и Одабрана поглавља из механике или механике флуида (2.1.5)

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Čantrak S. Hidrodinamika, Mašinski Fakultet Beograd; Voronjec K. Analogije fizičkih pojava, Mašinski fakultet Beograd;