Соларни системи

ID: 3534
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сретеновић А. Александра
извођачи: Сретеновић А. Александра
контакт особа: Сретеновић А. Александра
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Оспособљавање за индивидуални и тимски рад у области примене Сунчеве енергије. Развој и синтеза сложених техничких решења, а у вези израде докторске дисертације.

исход

Докторанд који одслуша и положи овај предмет оспособљен је да самостално уочава, формулише и решава проблеме користећи савремене методе; самостално и у тиму организује и изводи истраживање, доноси објективне закључке и предлаже одговарајућа решења у области примене Сунчеве енергије.

садржај теоријске наставе

Сунце као извор топлоте. Физички закони преноса топлоте Сунчевог зрачења. Геометрија сунчевих зрака. Замућеност атмосфере. Трансформација енергије Сунчевог зрачења у електричну енергију и топлоту. Пасивни соларни системи: акумулациони зидови, конвенктивни кругови, хибридни системи. Термички комфор људи у зградама са пасивним коришћењем Сунчеве енергије за грејање. Активни соларни системи. Типови пријемника Сунчеве енергије. Примена Сунчеве енергије за грејање, хлађење и припрему потрошне топле воде. Регулација соларних система. Акумулација топлоте у системима за примену Сунчеве енергије. Спрега са конвенциоалним системима. Економичност примене соларних система.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Нема услова

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

ASHRAE Handbook - Fundamentals, ASHRAE Publication Sales, Tullic Circle NE, Atlanta Georgia 2009 ; ASHRAE Handbook - HVAC Applications, ASHRAE Publication Sales, Tullic Circle NE, Atlanta Georgia 2011; Cook, J.: Passive Cooling, MIT, Cambridge, MA, 1989; Edwards, D.K.: Spectral and directional thermal radiation characteristics of selective surfaces, Solar Energy, 1962;