Конструкција аеропрофила за невискозне флуиде

ID: 3538
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Петровић И. Златко
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Оспособљава студента да разуме методе који се користе за конструкцију аеропрофила.

исход

Способност да се конструше аеропрофил за мале брзине струјања када је вискозност флуида занемарива.

садржај теоријске наставе

Једначине невискозног струјања. Основне теориме везане за узгонске контуре. Комплексни бројеви и комплексне променљиве. Теорија аналитичких функција. Комплексно пресликавање. Комплексни потенцијал, комплексна брзина. Уклањање оштрих углова. Пресликавање на круг. Сингуларна решења Лапласове једначине. Директан метод конструисања аеропрофила. Оптимизациони методи. Вишњкритеријумска оптимизација. Гранични слој, дебљина истискивања и модификација облика аеропрофила.

садржај практичне наставе

Свако пређено поглавље се илуструје примерима којима се илуструје примена теорије. Реализација теорије помоћу нумеричких алгоритама се такође приказује за сваки одељак предавања.

услов похађања

Нема претходних услова.

ресурси

Компјутерска лабораторија, лаптоп, пројектор.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 3
пројекат: 0
консултације: 1
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Белешке са предавања, копије изабраних радова.;