Пројектовање аеропрофила за мале Рејнолдсове бројеве

ID: 3539
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Петровић И. Златко
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање студента са неопходном теоријом која се користи за конструисање аеропрофила за мале Рејнолдсове бројеве. Овладавање методама за прорачун вискозног флуида при малим Рејнолдосвим бројевима. Упознавање са савременим оптимизационим техникама.

исход

Способност да конструише аеропрофил за мале Рејнолдсове бројеве који ће оптимално задовољити формулисана ограничења. Способност да развије софтвер неопходан за конструисање аеропрофила.

садржај теоријске наставе

Навије-Стоксове једначине за некомпресибилан вискозни флуид. Трансформација једначина струјања из физичке равни у прорачунску раван. Вискозна и невискозна Јакобијева матрица, дводимензионални облик Навије-Стоксових једначина. Параболизовани облик Навије-Стоксових једначина. Гранични услови. Једначине Навије-Стокса и одговарајућа упрошћавања. Параметарско дефинисање облика аеропрофила. Конструкција прорачунске мреже. Методи опимизације.

садржај практичне наставе

Конструкција прорачунске мреже око аеропрофила. Превођење једначина струјања и граничних услова из физичке у прорачунску раван. Апроксимација једначина струјања, граничних услова и нумеричко решавање. Оптимизација облика варирањем параметара аеропрофила.

услов похађања

Нема претходних услова.

ресурси

Рачунарска лабораторија, лаптоп, пројектор.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Белешке са предавања, копије изабраних радова.; K. Hoffmann, Computational Fluid Dynamics, Fourth Ed.;