Аквизиција и обрада експерименталних података

ID: 3548
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јаковљевић Б. Живана
извођачи: Јаковљевић Б. Живана
контакт особа: Кокотовић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

1) Стећи основна знања о сензорима, припреми сигнала и аквизицији експерименталних података; 2) Стећи основна знања о методима планирањa експеримената; 3) Стећи практична знања o обради експерименталних података; 4) Увежбати процедуре испитивања машина алатки и обрадних система; 5) Увежбати састављање елабората и извештаја о испитивању.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Примењују знања о сензорима, у поставци експеримената са електричним мерењем механичких величина; 2. Формирају план припреме експеримента; 3. Комплетирају инсталацију за мерење и аквизицију података; 4. Изврше калибрацију претварача и припрему компонената за кондиционирање сигнала; 5. Конфигуришу апликацију у софтверу за аквизицију података, за мерење са визуализацијом и архивирањем временских записа мерених величина; 6. Користе датотеке временских записа мерених величина за накнадну обраду у циљу идентификације потребних параметара објеката или процеса; 7. Састављају технички елаборат и извештаје о обављеном испитивању.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1) Сензори за испитивање машина алатки и обрадних система; Динамометри; Претварачи убрзања; 2) Планирање експеримента; 3) Припрема сигнала и аквизиција експерименталних података; 4) Обрада експерименталних података; 5) Методи за идентификацију аналогних модела помоћу дискретизованих експерименталних података. Разрада новог градива: 1) Припрема и калибрација сензора; 2) Припрема пројектованог експеримента; 3) Постављање опреме за аквизицију података; 4) Методи и софтвер за обраду експерименталних података; 5) Примери идентификације аналогних модела помоћу дискретизованих експерименталних података.

садржај практичне наставе

Практична настава садржи рад у Лабораторији за машине алатке и обрадне системе и израду семинарског рада. У Лабораторији се изводе планирани експерименти за семинарски рад. Састављају се извештаји о раду у Лабораторији. Ти извештаји се укључују у семинарски рад.

услов похађања

нема

ресурси

Лабораторија за машине алатке и обрадне системе, у којој су укључени и хардвер и софтвер: 1) Разне врсте сензора (претварачи убрзања, динамометри итд.); 2) Системи за припрему и аквизицију експерименталних података; 3) Софтвер за обраду експерименталних података; 4) Системи за лабораторијско испитивање тачности машина алатки; 5) Систем за тест кружне интерполације; 6) Показно радно место за идентификацију параметара механистичких модела сила резања; 7) Показно радно место за оптимизацију процеса резања, кориговања брзине помоћног кретања и интегрисану симулацију машине алатке и процеса обраде; 8) Софтвер за симулацију виртуелног обрадног система; 9) Показни центар за машине алатке са паралелном кинематиком; 10) Показно радно место за конфигурисање и програмирање модуларних машина алатки отворене архитектуре (МОМА); 11) Показно радно место за програмирање машина алатки по протоколу STEP-NC; 12) Хардвер потребан за основну модалну анализу (модални чекић, претварачи убрзања итд); 13) Софтвер за основну модалну анализу; 14) Функционални симулатор машина алатки за брзу израду прототипова; 15) Софтвер за основну оптимизацију носећих структура машина алатки.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

S. M. Pandit, S-H. Wu, Time series and system analysis, with applications, John Wiley & Sons, 1983, ISBN 0-471-86886-8. ; H. G. Natke, Einfuerung in Theorie und Praxis der Zeitreihen- und Modalanalyse, Vieweg, 1983, ISBN 3-528-08145-7. ; H. L. Wang, Eds, Identification of Continuous-time Models from Sampled Data, Springer, 2008, ISBN 978-1-84800-160-2. ; J. Park, S. Mackay, Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Elsevier, 2003, ISBN 07506 57960. ; T. L. Schmitz, K.S. Smith, Machining Dynamics, Frequency Response to Improved Productivity, Springer, 2009, ISBN 978-0-387-09644-5.;