Нелинеарни дигитални САУ

ID: 3584
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Бучевац М. Зоран, Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Овладавање техникама анализе као и синтезе нелинеарних дигиталних САУ.

исход

Познавање техника анализе као и синтезе нелинеарних дигиталних САУ.

садржај теоријске наставе

Аспект практичне примене система са различитим видовима модулисања, и квантовања по нивоу. Математичко моделовање фреквентно и ширинско модулисаних система, и система квантованих по нивоу. Прелазни процеси. Динамичке особине. Методе анализе и пројектовања (Љапуновљева метода).

садржај практичне наставе

• Директно праћење предавања кроз илустративне примере. • Дефинисање и разрада задатка за израду семинарског рада • Консултације.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

•Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером, •PC и PC Embedded рачунари, Siemens Simatic PLC, National Instruments контролери •Инсталација за испитивање управљачких система и аквизицију елекричних величина, •Лабораторија за дигиталне системе, Лабораторија за интелигентне системе управљања, Лабораторија за управљачке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Видаль П., Нелинейные импульсныe системы, Перевод с французского Б. Ю. Мандровского-Соколова, Под ред. В. М. Кунцевича, Энергия, Москва, 1974.; Кунцевич, В. М., Чеховой, Ю. Н., Нелинейные системы управления с частотно- и широтно- импульсной модуляцие, Издательство „Техника“, Киев, 1970.;