Вишефазна струјања

ID: 3589
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи: Лечић Р. Милан, Ћоћић С. Александар
контакт особа: Лечић Р. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Услед присуства у флуиду секундарне фазе, другог флуида или честица чврсте фазе, неком запреминском концентрацијом мењају се како физичка својства флуида тако и одговарајуће билансне једначина. Упознавање са феноменима присуства у флуиду другог флуида или чврсте фазе. Упознавање са могућностима теоријске анализе и експерименталних метода при проучавању бројних проблема мултифазних струјања.

исход

Стицање вештина и овладавање теоријским и нумеричким методама потребним за анализу различитих типова мултифазних струјања.

садржај теоријске наставе

Појам и врсте мешавина.Концентрације. Физичка својства мешавина, густина, вискозност, реолошки модели. Начини одређивања пречника честице. Основне једначине за прорачун струјања мешавина. Закони одржања материје, количине кретања и енергије, једначина дифузије, једначина кретања честица. Ојлеровски и лагранжевски приступ проучавању мултифазних струјања, једначине за Ојлер-Ојлер модел и Ојлер-Лагранж модел. Анализа силе које делују на мехур гаса и/или чврсту честицу-привидна сила, Басетова сила, Сафманова силе и др. Стоксово решење за сационарно ламинарно струјање око сфере.Нестационарно струјање око сферне честице. Карактеристичне брзине: струања флуида, таложења, звука, ерозије и критична брзина. Флуидизација. Прорачун струјања нестишљивог и стишљивог флуидизованог слоја без и са разменом материје и енергије. Пнеуматски транспорт. МУЛТИФАЗНА СТРУЈАЊА ФЛУИДА И ЧВРСТИХ ЧЕСТИЦА: ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Примена и методе прорачуна пнеуматског транспорта. ХИДРАУЛИЧКИ ТРАНСПОРТ. Реологија суспензије. Ламинарно струјање суспензије. МУЛТИФАЗНА СТРУЈАЊА ТЕЧНОСТ-ГАС: ДВОФАЗНА СТРУЈАЊА. Режими и мапе струјања у хоризонталним и вертикалним цевима. Прорачун кретања мехура кроз течност. Двофазна струјања са површином раздвајања. Кавитација, испаравање, кондензација. Двофазна струјања у цевима са разменом топлоте. Нумеричке методе прорачуна мултифазних струјања. Експерименталне методе проучавања мултифазних струјања.

садржај практичне наставе

- Лабораторијска вежба из флуидизације. - CFD симулација мултифазног струјања.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 62
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 23
лабораторијска вежбања: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература