Управљање ватром и командно-информациони системи

ID: 3591
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Милош
извођачи: Марковић Д. Милош, Милиновић П. Момчило
контакт особа: Марковић Д. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Циљ је: - да се кандидати упознају са савременим системима управљања ватрених дејстава и контролним функцијама наоружаљања у току процедура борбене експлоатације, на бази теоријског приступа механике и математике, у променљивим и виртуелним почетним и граничним условима лансирања и лета пројектила, из различитих, интегрисаних типова оружја, и са различитих борбених платформи. - да се проуче ефекти технолошких интеграција наоружаних јединица, борбених платформи, и наоуружања у току борбене употребе са савременим борбеним информационим технологијама командовања и управљања, у 3Д- простору. - да се дефинишу својства дигитализованог и целовито интегрисаног бојног поља у току времена, у циљу захвата и гађања борбених организационих наоружаних система на нивоу Ц 4 И.

исход

Кандидат достиже знања за индивидуално пројектовање функција система наоружања са одговарајућом опремом интегрисаном у оружани подсистем. Сазнања која се достижу су о типу и карактеру опреме и сензора за функције гађања, управљања и просторне навигације наоружаног система. Процедуре су усагалашене са захтевима механике и математике, поштујући тачност и прецизност наоружања и опреме.

садржај теоријске наставе

Теоријске лекције обухватају: -Вероватноћу и тачност гађања и прцизност наоружања -Механику и пратеће процедуре гађања различитим пројектилима -Дигитализацију перформанси мерења захвата и гађања циљева -Типове војних сензора -Навигацију ваздушних водених, и копнених платформи помоћу инерцијалних и ГПС система -Процедуру и рангирање командних система и јединица

садржај практичне наставе

Софтверска симулација на компјутеру

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 2

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

A.Chatfield, Fundamentals of high accuracy inertial navigation, AIAA ,Vol 174, 1997, Paul Zarchran ed.; Washburn A., Kress M.: Combat Modeling, Springer, 2009.; Driels M.R.: Weaponeering-Conventional Weapon System Effectiveness, AIAA, 2013.;