Програмирање

ID: 7001
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 10
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 1. семестар, позиција 1

циљ

Стицање основних теоријских и практичних знања о програмирању и програмским језицима. Као основа користи се програмски језик C.

исход

Полазник ће након завршеног курса бити оспособљен да анализира и напише – кодира програме који укључују основне програмске конструкције. Стећи ће знања за пројектовање елементарних програма, њихову имплементацију, тестирање и отклањање грешака, коришћењем савременог развојног окружења.

садржај теоријске наставе

1. Синтакса и семантика програмских језика. 2. Променљиве и прости типови података. 3. Оператори и изрази, додељивање. 4. Прост улаз, излаз. 5. Управљачке наредбе. 6. Функције и пренос параметара, рекурзија. 7. Сложене структуре података, низови, структуре, уније. 8. Токови података, датотеке. 9. Организација програма. 10. Студија случаја.

садржај практичне наставе

Аудиторне, лабораторијске вежбе подразумевају активно коришћење рачунара и прате садржај предмета.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Тренутно не постоје.

фонд часова

укупан фонд часова: 120

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 8
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Programski jezik C; Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima; Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C; Robert Sedgewick, Algorithms in C;