Internet ствари

ID: 7003
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 1. семестар, позиција 3

циљ

Стицање теоријских и практичних знања из проблема умрежавања и рачунарских мрежа.

исход

Студенти су оспособљени за практичан рад са рачунарским мрежама. Студенти поседују теоријска знања о мрежној архитектури.

садржај теоријске наставе

1. Историјат и референтни модели, ISO-OSI. 2. TCP-IP референтни модел. 3. Мрежни hardware и software. 4. Протоколи, HDLC, PPP. 5. Локалне мреже. 6. Алгоритми рутирања. 7. Мрежни ниво, IP протокол. 8. Управљачки протоколи, ICMP, ARP, DHCP, RIP. 9. Транспортни ниво, TCP, UDP. 10. Апликативни ниво, сокети, DNS, email, FTP, www, http.

садржај практичне наставе

Практична настава ће пратити предавања и одређене студије случаја.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Тренутно их нема.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

S.A. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, New Jersey, 2003;