Основе рачунарских система

ID: 7004
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Лазовић М. Горан, Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Стицање теоријских и практичних знања о концептима рачунарских система. Курс је превасходно програмерски оријентисан.

исход

Полазник ће након завршеног курса детаљно разумети хардверски аспект рачунарског система. Биће оспособљен да разуме машинске програме разумејући напредне архитектура рачунарских система.

садржај теоријске наставе

1. Елементи рачунарских система. 2. Формати података. 3. Бројни системи, репрезентација бројних података. 4. Рачунарска аритметика. 5. Архитектура процесора. 6. Процесор и меморија. 7. Машинске инструкције. 8. Улаз/Излаз. 9. Периферни уређаји. 10. Студија случаја.

садржај практичне наставе

Прaктичном наставом полазник ће се упознати са типовима података и њиховом репрезентацијом на рачунару. Претпоставља се активна употреба рачунара, кроз програмске симулације рачунарске аритметике. Елементарно програмско управљање рачунарским ресурсима: меморијом и периферним уређајима.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Тренутно их нема.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

N. Mitić, Osnovi računarskih sistema; N. Mitić, Uvod u organizaciju računara; N. Mitić, Uvod u organizaciju računara; A. Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara; R. E. Bryant, D. R. O'Hallaron, Computer Systems, A Programmer’s Perspective;